Już zrobiliśmy

Założenia procesu budowania SRK 2030

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2180/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku podjął decyzję o podjęciu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

„Mapa drogową” dla procesu budowania nowej Strategii Rozwoju Krakowa były „Założenia organizacyjno – metodologiczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa”, przyjęte Zarządzeniem Nr 2664/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2013 roku.

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa przebiegają w formule partycypacyjno – eksperckiej z udziałem przedstawicieli środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych oraz Radnych Rady Miasta Krakowa, przy wsparciu ekspertów.

Badanie ankietowe

Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście – Raport – [PDF]

Etap I – wizja i misja

Na wstępnym etapie procesu budowania Strategii Rozwoju Krakowa 2030, w efekcie prac warsztatowych z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników prac, wypracowano została wizja rozwoju Krakowa oraz misja samorządu Krakowa.

 • Spotkanie inauguracyjne – 1.07.2013 – Wnioski
 • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa – 18.07.2013 – Raport
 • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa  – 16.09.2013 – Raport
 • Spotkanie dotyczące misji samorządu Miasta Krakowa – 1.10.2013 – Raport
 • Podsumowanie prac nad wizją i misją – Podsumowanie

Podsumowanie wyników prac nad wizją Krakowa do 2030 roku oraz misją samorządu w ramach prac nad Strategią Rozwoju Krakowa

Etap II – prace diagnostyczne

Na etapie diagnostycznym prace prowadzone były w formule warsztatowej, w pięciu zespołach odpowiadających przyjętym obszarom strategicznym:

 1. Kapitał społeczny
 2. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy
 3. Jakość życia
 4. Inteligentna i nowoczesna metropolia
 5. Kultura i dziedzictwo kulturowe

W wyniku prac zespołów obszarowych wypracowano diagnozy obszarowe, na podstawie których została wypracowana zintegrowana diagnoza strategiczna.

Etap III – prace planistyczne

Na etapie planistycznym kontynuowane były prace w formule warsztatowej, w pięciu obszarach strategicznych (I. Kapitał społeczny, II. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy, III. Jakość życia, IV. Inteligentna i nowoczesna metropolia, V – Kultura i dziedzictwo kulturowe). W wyniku analiz eksperckich, wyodrębniono dodatkowo obszar VI. Zarządzanie miastem.
W toku prac warsztatowych wypracowano plany strategiczne dla sześciu obszarów strategicznych. Na ich podstawie opracowano tzw. matrycę strategiczną dla projektu SRK 2030.

W wyniku pogłębionych analiz, podjęto prace mające na celu uszczegółowienie zdefiniowanych działań kluczowych.

Na ostatnim etapie przewidziane są spotkania konsultacyjne, które umożliwią wszystkim interesariuszom zgłoszenie propozycji nowych programów i/lub projektów strategicznych.

ETAP IV – prace planistyczne, uzgodnienia i konsultacje

 • Weryfikacja i uszczegółowienie działań kluczowych, projektów strategicznych, opracowanie ram finansowych, systemu wdrażania i wskaźników.
 • 02.2016 – Ogólnopolska konferencja „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030
 • 5-6.04.2016 – II Europejski Kongres Samorządów, panele dyskusyjne: „Rewitalizacja jako instrument strategicznego zarządzania miastem. Implikacje dla strategii rozwoju miasta” oraz „Człowiek w przestrzeni miasta – rewitalizacja, jako proces o wymiarze społecznym. Implikacje dla strategii rozwoju miasta”.
 • 06.2016 – Prezydent Miasta Krakowa inauguruje proces konsultacji społecznych.
 • 06.2016 – Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – część I”.
 • 09.2016 – Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – część II”.
 • 02 – 31.03.2017 – Ankieta internetowa ‘SRK2030 Skonsultujemy to z Tobą!’
 • 02.2017 – Początek kampanii promującej hasło ‘Tu chcę żyć. Kraków 2030’ z udziałem Ambasadorów kampanii promującej SRK2030, którymi byli Zofia Gołubiew, Andrew Hallam, Julien Hallier, Bartosz Szydłowski i Ewa Wachowicz.
 • 18-20.03.2017 – ‘KrakHack’ – pierwszy w Polsce miejski hackathon.
 • 27-28.03.2017 – III Europejski Kongres Samorządów, panele dyskusyjne dedykowane SRK 2030: „Polskie metropolie w sieci współpracy” oraz „Metropolie jako bieguny wzrostu i innowacji”.
 • 03.2017 – Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – uzgodnienia dotyczące obszaru metropolitalnego.
 • 5-6.04.2017 – #patchwork ‘Tu chcę żyć. Kraków 2030’. Cykl paneli dyskusyjnych z debatą podsumowującą z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.
 • 04. 2017 – Ogólnopolska Konferencja „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii”.
 • 7-27.08.2017 – Konsultacje społeczne projektu SRK 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • 09.2017 – Zaopiniowanie projektu SRK 2030 przez Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego.

ETAP V – procedowanie dokumentu przez Radę Miasta Krakowa