Już zrobiliśmy

Założenia procesu budowania SRK 2030

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2180/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku podjął decyzję o podjęciu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

„Mapa drogową” dla procesu budowania nowej Strategii Rozwoju Krakowa były „Założenia organizacyjno – metodologiczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa”, przyjęte Zarządzeniem Nr 2664/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2013 roku.

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa przebiegają w formule partycypacyjno – eksperckiej z udziałem przedstawicieli środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych oraz Radnych Rady Miasta Krakowa, przy wsparciu ekspertów.

Badanie ankietowe

Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście – Raport – [PDF]

Etap 0 – wizja i misja

Na wstępnym etapie procesu budowania Strategii Rozwoju Krakowa 2030, w efekcie prac warsztatowych z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników prac, wypracowano została wizja rozwoju Krakowa oraz misja samorządu Krakowa.

  • Spotkanie inauguracyjne – 1.07.2013 – Wnioski
  • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa – 18.07.2013 – Raport
  • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa  – 16.09.2013 – Raport
  • Spotkanie dotyczące misji samorządu Miasta Krakowa – 1.10.2013 – Raport
  • Podsumowanie prac nad wizją i misją – Podsumowanie

Podsumowanie wyników prac nad wizją Krakowa do 2030 roku oraz misją samorządu w ramach prac nad Strategią Rozwoju Krakowa

Etap I – prace diagnostyczne

Na etapie diagnostycznym prace prowadzone były w formule warsztatowej, w pięciu zespołach odpowiadających przyjętym obszarom strategicznym:

  1. Kapitał społeczny
  2. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy
  3. Jakość życia
  4. Inteligentna i nowoczesna metropolia
  5. Kultura i dziedzictwo kulturowe

W wyniku prac zespołów obszarowych wypracowano diagnozy obszarowe, na podstawie których została wypracowana zintegrowana diagnoza strategiczna.

Etap II – prace planistyczne

Na etapie planistycznym kontynuowane były prace w formule warsztatowej, w pięciu obszarach strategicznych (I. Kapitał społeczny, II. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy, III. Jakość życia, IV. Inteligentna i nowoczesna metropolia, V – Kultura i dziedzictwo kulturowe). W wyniku analiz eksperckich, wyodrębniono dodatkowo obszar VI. Zarządzanie miastem.
W toku prac warsztatowych wypracowano plany strategiczne dla sześciu obszarów strategicznych. Na ich podstawie opracowano tzw. matrycę strategiczną dla projektu SRK 2030.

W wyniku pogłębionych analiz, podjęto prace mające na celu uszczegółowienie zdefiniowanych działań kluczowych.

Na ostatnim etapie przewidziane są spotkania konsultacyjne, które umożliwią wszystkim interesariuszom zgłoszenie propozycji nowych programów i/lub projektów strategicznych.

Etap III – uzupełnienia i uzgodnienia

Konferencja Nowa Polityka Miejska

Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – Warsztaty część I

Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – Warsztaty część II