OBSZAR I: Inteligentna i nowoczesna metropolia

„Kraków to ludzie, wartości i przestrzeń.
Nowoczesność w myśleniu i inteligencja w działaniu.
Kraków to kreatywność i tradycja.
To nasze marzenia. I odwaga zmian.”

„Kraków nasz widzę metropolitalny”. Oczywiście nie chodzi o liczbę mieszkańców, ale o funkcje, które – poprzez jakość życia, ład przestrzenny, dobrą dostępność – pozwolą wygrywać rywalizację o mieszkańców, turystów czy inwestycje. Kraków ma warunki do bycia w europejskiej czołówce; posiada bogatą paletę światowych i europejskich funkcji w sferach takich jak: nauka, edukacja, kultura, turystyka, czy biznes międzynarodowy. To wszytko pozwala na tworzenie miejsc pracy trwałych i wysokiej jakości.
prof. Jacek Szlachta wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Kraków staje się globalnym zagłębiem nowych technologii, a zauważalny wszędzie rozwój firm, uniwersytetów, kultury i sztuki korzystnie wzajemnie się napędzają. Podróżując po świecie obserwuję jak dobrze postrzegany jest dziś Kraków – mamy wizytówkę pięknego, pełnego zabytków i kościołów miasta nauki i sztuki. Wierzę, że Kraków ma szansę stać się także jednym z najważniejszych punktów na mapie gospodarczej świata.
prof. Janusz Filipiak założyciel i prezes zarządu firmy informatycznej Comarch, prezes MKS Cracovia

 

OBSZAR I: Inteligentna i nowoczesna metropolia

CEL STRATEGICZNY I: Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki
i kultury

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • uczynienie Krakowa otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury,
 • wykorzystanie potencjału Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego do budowy trwałego partnerstwa z innymi metropoliami Europy,
 • ukierunkowanie potencjału Krakowa na budowanie nowych relacji wewnętrznych, opartych na zaufaniu mieszkańców, instytucji i lokalnych środowisk,
 • wykorzystanie potencjału Krakowa do budowy silnego wizerunku  i stabilnej pozycji miasta przyszłości.
Kraków dzisiaj

 • W Krakowie mieszka 765,3 tys. osób, a to oznacza, że jesteśmy drugim miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców. Co cieszy szczególnie, nadal mamy i będziemy mieli dodatni przyrost naturalny (w 2016 r. + 1807 osób) i dodatnie saldo migracji na pobyt stały – jako jedno z nielicznych dużych miast w kraju.
 • Potencjał demograficzny Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest jeszcze większy – ponad 1,5 mln osób.
 • Każdego dnia Kraków stanowi centrum aktywności dla ponad 1,1 mln przebywających tu osób.
 • PKB na głowę mieszkańca Krakowa w 2014 r. wyniosło ponad 72 tys. zł. Stanowiło to 109% w stosunku do średniej Unii Europejskiej. To wzrost o 27 punktów procentowych w ciągu ostatnich 8 lat.
 • Gospodarka Krakowa, wyrażona PKB, to blisko 55 mld zł (2014 r.). Kraków wypracowuje aż 54% PKB całego województwa małopolskiego.
 • Kraków ma najlepszą reputację wśród dużych miast w Polsce (Ranking miast wojewódzkich 2017r. ).
 • Kraków to także najlepsze europejskie miasto dla turystów (w 2015 r. portal turystyczny Zoover! dał nam najwyższą ocenę (8.80 pkt) i nagrodę Zoover Awards „The Best European City Trip 2015”).
 • Kraków jest najbardziej rozpoznawalnym polskim miastem na świecie. Potwierdza to liczba odwiedzających miasto – 12,1 mln osób, w tym 8,5 mln turystów. Zagraniczni turyści stanowili 31 % tej grupy. Szacunkowe wpływy z turystyki wyniosły 5,4 mld zł (2016 r.).
 • W Krakowie organizowane są wielkie wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak „Światowe Dni Młodzieży” (2016 r., ok. 3 mln uczestników) oraz sportowe, w randze mistrzostw Europy i świata (piłka ręczna, siatkówka, kajakarstwo, kolarstwo).
 • Kraków, dysponując nowoczesną infrastrukturą kongresową i widowiskową, przyciąga międzynarodowe wydarzenia; uczestnikami kongresów i wydarzeń w Centrum Kongresowym ICE było niemal 250 tys. osób, w Tauron Arena – niemal 850 tys. osób (w 2016 r.).
 • Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice – największy regionalny port lotniczy w Polsce, w 2016 r. obsłużył prawie 5 mln pasażerów.

CEL OPERACYJNY I.1: Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata

Realizacja celu ukierunkowana jest na stworzenie stabilnego węzła w sieci metropolii Polski, Europy i świata, a to oznacza stwarzanie warunków sprzyjających lokowaniu w Krakowie prestiżowych instytucji o międzynarodowym znaczeniu oraz większą aktywność w pozyskiwaniu dla Krakowa wydarzeń naukowych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Tylko wówczas Kraków stanie się ważnym ośrodkiem międzynarodowym, w którym kreowane będą idee, widoczny będzie transfer wiedzy i innowacji.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wzmacnianie marki Krakowa jako europejskiej otwartej metropolii, atrakcyjnej dla osób utalentowanych, tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego.
 2. Włączanie Krakowa w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym, sportowym, a także angażowanie się w rozwój turystyki kongresowej, biznesowej i religijnej.
 3. Stwarzanie warunków dla lokowania w Krakowie prestiżowych instytucji o randze krajowej i międzynarodowej, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych, a także siedzib dużych przedsiębiorstw.
 4. Wzmacnianie relacji z Warszawą i innymi metropoliami Europy.
 5. Zintensyfikowanie współpracy z Konurbacją Górnośląską, w tym z Metropolią Śląsko – Zagłębiowską.
 6. Wspieranie rozwoju kluczowej infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, poprawiającej dostępność przestrzenną i włączającej Kraków w sieć powiązań krajowych i europejskich.
 7. Angażowanie Miasta w rozwój międzynarodowych połączeń lotniczych.
Polityki:

 • Polityka transportowa dla Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Program współpracy Krakowa z metropoliami Polski, Europy i świata (planowany)
 • Program Strategiczny Promocji Miasta
 • Strategia Rozwoju Turystyki

Projekty strategiczne:

 • Ukończenie IV obwodnicy drogowej Krakowa.
 • Modernizacja linii kolejowych, szczególnie E-30 Kraków – Katowice oraz budowa dróg krajowych przebiegających przez miasto i Krakowski Obszar Metropolitalny, w tym S 7 Kraków – Warszawa oraz Beskidzka Droga Integracyjna.
 • Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, w tym budowa nowej drogi startowej.
 • Działania na rzecz przygotowania do realizacji systemu szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego o parametrach metra.
 • Zorganizowanie ośrodka badań o mieście i metropolii.

CEL OPERACYJNY I.2: Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)

Realizacja celu ukierunkowana jest na skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i wzmocnienie pozycji Krakowa – stolicy jednego z najsilniejszych w kraju obszarów metropolitalnych. Służyć temu będzie bliska współpraca z wszystkimi podmiotami tworzącymi Krakowski Obszar Metropolitalny.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wypracowanie zasad wspólnego działania w najtrudniejszych dla Miasta obszarach: usprawnienie  publicznego transportu zbiorowego i walka z zanieczyszczeniem powietrza.
 2. Tworzenie zintegrowanej oferty dla inwestorów, przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
 3. Wykorzystanie mechanizmów wypracowanych w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), bazujących na doświadczeniach Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska”, dla rozszerzenia współpracy na kolejne gminy tworzące Krakowski Obszar Metropolitalny.
 4. Ograniczanie negatywnych skutków suburbanizacji, poprzez wspólne planowanie przestrzenne oraz rozwój transportu publicznego.
 5. Tworzenie warunków dla równoważenia dostępu do usług publicznych w skali Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Polityki:

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Strategia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (planowany)
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
 • Program Strategiczny Promocji Miasta
 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Program budowy dróg dla rowerów
 • Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Krakowa w oraz gmin sąsiadujących

Projekty strategiczne:

 • Ukończenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)
 • Rozbudowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
 • Budowa parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R)
 • Budowa węzłów przesiadkowych integrujących wszystkie rodzaje komunikacji zbiorowej
 • Budowa brakujących fragmentów III obwodnicy Krakowa, w tym: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej i Trasy Zwierzynieckiej
 • Budowa dróg dla rowerów łączących Kraków z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym
 • Integracja biletów dla wszystkich środków transportu w KOM
 • Realizacja przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych