OBSZAR I: Inteligentna i nowoczesna metropolia

„Kraków to ludzie, wartości i przestrzeń.
Nowoczesność w myśleniu i inteligencja w działaniu.
Kraków to kreatywność i tradycja.
To nasze marzenia. I odwaga zmian.”

OBSZAR I: Inteligentna i nowoczesna metropolia

CEL STRATEGICZNY I: Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki
i kultury

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Gospodarka (smart economy), Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Jakość Życia (smart living), Mobilność (smart mobility), Środowisko Naturalne (smart environment), Zarządzanie (smart governance).

Realizacja celu ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału rozwojowego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) w odniesieniu zarówno do relacji zewnętrznych (z innymi metropoliami), jak i wewnętrznych (w obrębie KOM), z uwzględnieniem kapitału ludzkiego, instytucjonalnego, kulturowego i przestrzennego.

CEL OPERACYJNY I.1: Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata

Realizacja celu ukierunkowana jest na stwarzanie warunków sprzyjających lokowaniu w Krakowie instytucji i wydarzeń naukowych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych o międzynarodowym znaczeniu, co pozwoli Miastu stać się ważnym ośrodkiem międzynarodowym w zakresie wymiany wiedzy, innowacji, idei (myśli).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

I.1.1

Wspieranie wymiany i współpracy instytucjonalnej i organizacyjnej, dotyczącej lokowania w Krakowie instytucji ponadregionalnych: politycznych, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych Polityki:

 • Polityka transportowa
 • Strategia Rozwoju Turystyki

Programy strategiczne:

 • Programy wspierania relacji sieciowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z metropoliami Polski, Europy i świata w sferach: innowacji, postępu naukowego, gospodarki i kultury
 • Strategia Promocji Krakowa

Projekty strategiczne:

 • Połączenia radialne (WPF) – Trasa Wolbromska, Przebudowa al. 29 Listopada
 • Projekty w ramach domknięcia III obwodnicy – Trasa Łagiewnicka – Pychowicka– Zwierzyniecka
 • Realizacja IV obwodnicy (zewnętrznej)– (WPF)
 • Program otwarcia na Wisłę „Klaster Wisła”
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT)

I.1.2

Poprawa stanu i rozwiązań w zakresie infrastruktury sprzyjającej mobilności, w tym:

 1. Domknięcie układu drogowego III obwodnicy
 2. Domknięcie układu drogowego IV obwodnicy – odcinek północny i wschodni

I.1.3

Silniejsze włączanie się Gminy Miejskiej Kraków w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym (naukowe, innowacyjne, samorząd gospodarczy, kulturalne, sportowe).

I.1.4

Rozwój turystyki biznesowej – aktywna rola Miasta

I.1.5

Wzmacnianie marki Krakowa jako miasta innowacji, nauki, kultury

CEL OPERACYJNY I.2: Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)

Realizacja celu ukierunkowana jest na wzmocnienie pozycji Krakowa jako stolicy silnego obszaru, który wraz z Konurbacją Górnośląską współtworzyć będzie
europol – konkurencyjny i wyspecjalizowany obszar gospodarczy, włączony w obieg przestrzeni europejskiej i globalnej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

I.2.1

Pobudzanie i wzmacnianie międzysektorowej współpracy instytucjonalnej i organizacyjnej, dotyczącej tworzenia oferty lokalizacji, integracji, promowania wspólnych aktywności: gospodarczych, naukowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie KOM Programy strategiczne:

 • Program współpracy metropolitalnej
 • Strategia Promocji Krakowa
 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Program budowy dróg dla rowerów
 • Program budowy parkingów

Projekty strategiczne:

 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Inwestycje drogowe – realizacja inwestycji w ramach ZIT (WPF)
 • Szybka Kolej Aglomeracyjna (WPF)
 • Realizacja systemu Park & Ride (WPF, ZIT)
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Balice, Płaszów –Rybitwy)

I.2.2

Współpraca z gminami KOM w zakresie planowania przestrzennego ukierunkowana na łagodzenie negatywnych skutków suburbanizacji

I.2.3

Współpraca z gminami KOM w zakresie planowania społeczno-gospodarczego

I.2.4

Efektywne działanie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
w ramach Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF)

I.2.5

Rozszerzenie aktywności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska na wszystkie gminy KOM

I.2.6

Utworzenie Związku Metropolitalnego

I.2.7

Budowa parkingów P&R

I.2.8

Budowa węzłów przesiadkowych – integracja z Szybką Koleją Aglomeracyjną SKA i komunikacją zbiorową

I.2.9

Budowa dróg dla rowerów – powiązania z gminami KOM

I.2.10

Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)

I.2.11

Budowa połączeń radialnych do III obwodnicy

I.2.12

Integracja biletowa wszystkich środków transportu w KOM