OBSZAR II: Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy

 

„Nowoczesna, dynamiczna gospodarka jest dla nas wyzwaniem”

Nauka i Uniwersytet stanowią istotę tożsamości naszego Krakowa; miasta kreatywnego, otwartego, innowacyjnego i ceniącego rozum. Myślę, że Strategia powinna być ekspresją tej tożsamości, a najważniejszą kwestią, wokół której budować będziemy przyszłość jest dbałość o rozwój środowiska akademickiego i dostępność dobrze wykształconych specjalistów.
prof. Jarosław Górniak dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków moich marzeń to miasto Inżynierii Biomedycznej. Uważam, że potrzeby związane ze zdrowiem ludzi nie mają granicy czasowej. Dlatego marzę o połączeniu potencjału dwóch uczelni technicznych i Collegium Medicum UJ; ich wspólna praca naukowa i wsparcie biomedycznych innowacji włączy Kraków w światowy team liderów life science. To będzie zwycięstwo naszych naukowców i Krakowa zarazem.
prof. Ryszard Tadeusiewicz były wieloletni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przyszłość Krakowa musi być oparta na wysokim poziomie uczelni wyższych, szpitali i instytutów badawczych. Jeżeli będziemy kształcić studentów i doktorantów oraz prowadzić badania na wysokim poziomie w takich obszarach jak informatyka, multimedia, life science, medycyna i czysta energia, na które jest duży komercyjny popyt globalny, to Kraków stanie się jednym z najważniejszych ośrodków – europejskim Bostonem.
Paweł Przewięźlikowski współzałożyciel i prezes zarządu firmy biotechnologicznej Selvita

OBSZAR II: Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy

CEL STRATEGICZNY II: Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

Realizacja celu ukierunkowana jest na wykorzystanie  potencjału Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego do budowy nowoczesnej, innowacyjnej i silnej gospodarki opartej na wiedzy przy zaangażowaniu najwyższej jakości kadr i dostępnego – wciąż rozbudowywanego zaplecza naukowego.
Kraków dzisiaj

 • W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Kraków w 2017 r. uplasował się na 2. miejscu w Europie i 8. miejscu na świecie. (Tholons Services Globalization City Index).
 • Kraków jest uznawany za doskonałe miejsce dla międzynarodowego biznesu, ze względu na dostępność dobrych specjalistów, dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych , efektywność kosztową oraz wysoką jakość życia.
 • W Krakowie, w sektorze zaawansowanych usług dla biznesu (BPO), działa 76 międzynarodowych firm i zatrudnionych jest ok. 60 tys. osób, co stanowi ponad 28% z ogółu zatrudnionych w całym kraju. Co ważne, aż 41% z nich w Krakowie pracuje w branży technologii informacyjnych (IT). Szacuje się, że w 2017 r. każdego dnia przybywa tu 28 nowych miejsc pracy.
 • Rynek pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tworzą dziś osoby mieszkające w promieniu 50 km od Krakowa. To już blisko 2,5 mln. osób.
 • Kraków przyciąga coraz więcej cudzoziemców. Tylko w 2016 r. wydano dla nich ponad 20 tys. pozwoleń na pracę.
 • Stopa bezrobocia w samym Krakowie (3,3%) jest znacząco niższa od wskaźników w województwie małopolskim (6%) oraz w kraju (7,4% – 2017 r.).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 4 431 zł – jest niższe niż w innych największych miastach Polski: Wrocławiu (4 570 zł), aglomeracji śląskiej (4 812 zł) czy w Warszawie (5 586 zł).
 • Szkolnictwo ponadgimnazjalne o kierunkach technicznych od lat zalicza się do ścisłej czołówki w kraju. W rankingu „Perspektyw” w pierwszej 10 znalazły się 3 technika działające w Krakowie (2017 r.).
 • W Polsce działa 2 700 startupów, z czego blisko 300 (11%) zarejestrowanych jest w Krakowie (Raport Polskie Startupy 2016).
 • W 2017 r. Kraków przekroczył granicę 1 mln m2 nowoczesnych powierzchni biurowych, jesteśmy drugim największym rynkiem biurowym (ok. 10% udziału) w Polsce.
 • Kraków jest największym po Warszawie miastem akademickim w Polsce – w 2016 r. Kraków na miejsce studiów wybrało prawie 172 tys. osób, w tym ponad 8 tys. obcokrajowców.
 • Co roku studia w Krakowie kończy ok. 50 tys. absolwentów, z tego ponad 13 tys. stanowią absolwenci szkół technicznych (dla porównania – w Warszawie – ponad 7 tys. osób).
 • Uniwersytet Jagielloński od lat jest jedną z dwóch najwyżej notowanych uczelni w kraju.
 • Potencjał naukowo-badawczy tworzą 23 uczelnie wyższe oraz 37 instytutów badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych (B+R).
 • Kraków posiada wyjątkową w skali kraju infrastrukturę badawczo – rozwojową (Prometeusz – najszybszy superkomputer w kraju i Europie Środkowej, Solaris – pierwszy polski synchrotron, jedyne takie wielofunkcyjne laboratorium w Polsce).

CEL OPERACYJNY II.1: Współpraca nauki, biznesu i samorządu

Realizacja celu ukierunkowana jest na rozwój współpracy biznesu, nauki i samorządu, mającej na celu rozwój gospodarki opartej na wiedzy i krakowskiego ośrodka akademickiego.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i samorządu.
 2. Włączenie przedstawicieli biznesu i nauki w strategiczne zarządzanie miastem.
 3. Rozwijanie aktywności kongresowej oraz turystyki biznesowej.
 4. Rozwijanie otwartych systemów dostępu do informacji publicznych (Open Data) dla wszystkich potencjalnych interesariuszy.
 5. Zwiększanie atrakcyjności Krakowa dla lokowania konkurencyjnych w skali międzynarodowej usług badawczo-rozwojowych, w tym: technologicznych i laboratoryjnych.
 6. Zwiększanie zaangażowania Miasta w pozyskiwanie utalentowanych kadr o najwyższych kwalifikacjach.
 7. Inicjowanie projektów rozwojowych, powstających we współpracy środowisk biznesu, nauki, organizacji pozarządowych.
 8. Budowanie wizerunku nowoczesnej metropolii w oparciu o potencjał krakowskiego ośrodka akademickiego.
 9. Wspieranie zaangażowania krakowskiego ośrodka akademickiego w międzynarodowych sieciach współpracy oraz zwiększanie zainteresowania studentów zagranicznych nauką w Krakowie.
 10. Intensywna promocja Krakowa jako miejsca studiów i zdobywania doświadczenia zawodowego.
 11. Zintensyfikowanie współpracy przy organizacji prestiżowych wydarzeń na skalę europejską i światową.
 12. Wspieranie środowiska akademickiego w celu uzyskania wysokiej pozycji w międzynarodowych rankingach uczelni (Lista Szanghajska, TIME) i najwyższej w kraju.
 13. Wspieranie powstawania miejsc pracy dla osób z najwyższymi kompetencjami zawodowymi, w tym poprzez rozwój staży zawodowych.
Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Program Strategiczny Promocji Miasta
 • Program współpracy Miasta z Krakowskim Ośrodkiem Akademickim (planowany)

 Projekty strategiczne:

 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych (Kraków Airport Balice, Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy)
 • Budowa Małopolskiego Centrum Nauki
 • Upowszechnienie otwartych systemów dostępu do informacji publicznych (Open Data)
 • Zorganizowanie ośrodka badań o mieście i metropolii

CEL OPERACYJNY II.2: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw

Realizacja celu ukierunkowana jest na tworzenie warunków dla rozwoju lokalnych startupów oraz stymulowanie w Krakowie rozwoju przyjaznego ośrodka gospodarczo – naukowego dla inteligentnych technologii

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Prowadzenie stabilnej progospodarczej polityki miasta.
 2. Przygotowywanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej Krakowa.
 3. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla firm świadczących wysoko wyspecjalizowane usługi dla biznesu, szczególnie usługi finansowe oraz związane z technologiami informacyjnymi (IT).
 4. Wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, przy wykorzystaniu doświadczenia Krakowskiego Tygodnia Startupów.
 5. Stymulowanie transferu wiedzy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.
 6. Szersze udostępnianie przestrzeni miejskiej dla działań innowacyjnych, inkubacyjnych i akceleracyjnych.
 7. Udostępnianie miejskich nieruchomości na potrzeby przedsiębiorców, zgodnie z polityką gospodarczą Miasta.
 8. Wprowadzanie ulg podatkowych wspomagających rozwój firm, zgodnie z polityką gospodarczą Miasta.
 9. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych z dostępnością komunikacyjną i wyposażeniem infrastrukturalnym.
Polityki:

 • Polityka gospodarowania mieniem gminy (planowana)

 

Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta

 

Projekty strategiczne:

 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Kraków Airport Balice, Kraków Nowe Miasto Płaszów -Rybitwy)
 • Zorganizowanie platformy informacyjnej dla przedsiębiorców w ramach miejskich serwisów internetowych

CEL OPERACYJNY II.3: System kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • uzyskanie najwyższego w kraju poziomu edukacji przedszkolnej i szkolnej,
 • rozwijanie od najmłodszych lat kreatywności, kompetencji i postaw  przedsiębiorczych wśród mieszkańców Krakowa,
 • stymulowanie różnorodnych form kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem struktur miejskich, społecznych i prywatnych,
 • wspieranie  krakowskiego ośrodka akademickiego, a także zintensyfikowanie współpracy dla lepszego dopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Stwarzanie warunków dla doskonalenia systemu edukacji ukierunkowanej na uzyskanie najwyższego standardu edukacyjnego w Polsce.
 2. Wprowadzanie preferencyjnych form kształcenia postaw i kompetencji przedsiębiorczych wśród mieszkańców Krakowa.
 3. Promowanie kształcenia ustawicznego (przez całe życie) jako naturalnego elementu ścieżki zawodowej mieszkańców Krakowa, sprzyjającego mobilności na rynku pracy oraz utrzymaniu jak najdłużej aktywności zawodowej.
 4. Wspieranie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb globalnego rynku pracy.
 5. Rozwijanie oferty możliwości kształcenia w językach obcych przez szkoły samorządowe oraz kształcenia języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.
Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów
 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej dla Gminy Miejskiej Kraków

 Projekty strategiczne:

 • Angielski 5 x w tygodniu
 • Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego
 • Konkurs „Mój pierwszy biznes”