OBSZAR II: Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy

 

„Nowoczesna, dynamiczna gospodarka jest dla nas wyzwaniem”

OBSZAR II: Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy

CEL STRATEGICZNY II: Kraków – miasto kreujące i efektywnie korzystające z zasobów gospodarczych i naukowych

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Gospodarka (smart economy), Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Zarządzanie (smart governance).
Realizacja celu nastawiona jest na efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału miasta i KOM dla tworzenia nowoczesnej, innowacyjnej i silnej gospodarki, korzystającej i rozwijającej lokalny potencjał intelektualny, wzmacniając tym samym globalne znaczenie metropolitalne Krakowa.

CEL OPERACYJNY II.1: Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju Miasta/metropolii

Realizacja celu ukierunkowana jest na usprawnienie procesów gromadzenia i udostępniania zintegrowanej i aktualnej informacji ważnej z punktu widzenia podejmowania decyzji strategicznych w sferze gospodarczej – zarówno przez samorząd, jak i sferę biznesu.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

II.1.1 Rozwój otwartych systemów dostępu do informacji publicznych – Open Data Polityki:

 • Strategia Rozwoju Turystyki

Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Strategia Promocji Krakowa

Projekty strategiczne:

 • Kraków Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Balice, Płaszów –Rybitwy)
 • Platforma współpracy firm innowacyjnych i nauki w celu wzmacniania rozwoju kreatywnej gospodarki
 • Open Data System – Otwarte systemy dostępu do informacji publicznych
 • Oferta dla osób studiujących – z zagranicy + doktorantów
II.1.2 Inicjowanie i koordynowanie działań międzysektorowych: nauka, biznes, samorząd
II.1.3 Prognozowanie zjawisk gospodarczych i podejmowanie adekwatnych działań systemowych, w tym działań na rzecz ograniczania negatywnych efektów gospodarczych
II.1.4 Wzmocnienie rozwoju i sieciowania nauki i biznesu poprzez rozwój działalności kongresowej
II.1.5 Wsparcie dla integracji środowiska naukowego celem awansu
w rankingach
II.1.6 Działania na rzecz przyciągania i lokowania w Krakowie usług badawczo-rozwojowych, w tym zaawansowanych usług laboratoryjnych
II.1.7 Działania na rzecz zwiększenia liczby studentów oraz stopnia umiędzynarodowienia krakowskiego ośrodka naukowego, w tym
z uwzględnieniem studiów trzeciego stopnia

CEL OPERACYJNY II.2: Nowoczesne systemy kształcenia dostosowane do dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • intensyfikację współpracy pomiędzy sferą edukacji i biznesu dla lepszego dopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu kreatywności mieszkańców Krakowa oraz KOM,
 • racjonalizację wydawania środków przeznaczonych na edukację i ich koncentrację na kierunkach ważnych dla rozwoju gospodarczego regionu oraz ograniczanie wydatkowania pieniędzy na kierunki nieznajdujące zapotrzebowania w gospodarce,
 • lepsze ukierunkowanie prac naukowo-badawczych na zagadnienia praktyczne ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

II.2.1

Identyfikacja bieżących i prognozowanie przyszłych potrzeb rynków pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego, ponadkrajowego) przy współpracy z jednostkami naukowymi i urzędami pracy Polityki:

 • Strategia Rozwoju Turystyki
 • Strategia Rozwoju Edukacji

Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta

CEL OPERACYJNY II.3: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw

Realizacja celu ukierunkowana jest na zwiększenie innowacyjności firm działających w Krakowie oraz KOM. Przejawiać się to będzie we wzroście liczby firm innowacyjnych w strukturze lokalnej gospodarki oraz w pozycjonowaniu Krakowa jako istotnego i przyjaznego ośrodka gospodarczego i naukowego w sferze inteligentnych technologii w wymiarze globalnym.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

II.3.1

Stwarzanie warunków dla transferu wiedzy od ekspertów technologicznych Polityki:

 • Polityka aktywizacji potencjału naukowego Krakowa związanego z rozwojem kreatywnej gospodarki

Programy strategiczne:

 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Program gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających

Projekty strategiczne:

 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Balice, Płaszów –Rybitwy)
 • Platforma współpracy firm innowacyjnych i nauki

II.3.2

Wsparcie na rzecz lokowania w Krakowie wyspecjalizowanych usług i instrumentów finansowych

II.3.3

Tworzenie i wdrażanie systemu zachęt dla sektora przedsiębiorstw działających w inteligentnych specjalizacjach (RSI)

II.3.4

Udostępnianie miejskich zasobów na potrzeby sfery biznesu (zgodnie z programowo przyjmowanymi priorytetami wsparcia przedsiębiorstw)

II.3.5

Inicjowanie uruchomienia wsparcia prawnego, finansowego i technologicznego dla startupów.

II.3.6

Stosowanie ulg podatkowych wspomagających rozwój firm zgodnych z polityką gospodarczą miasta

II.3.7

Wspieranie innowacyjności mieszkańców (inkubatory, startupy)