OBSZAR III: Kultura i dziedzictwo kulturowe

 

„Nie chcemy innego Krakowa.
Nasz Kraków oddycha kulturą.
Żyje w zaskakująco kreatywnym połączeniu
tradycji i nowoczesności.”

OBSZAR III: Kultura i dziedzictwo kulturowe

CEL STRATEGICZNY III: Kraków – miasto kreujące i korzystające z potencjału kulturowego dla budowy nowoczesnej metropolii

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Gospodarka (smart economy), Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Jakość Życia (smart living), Zarządzanie (smart governance).
Realizacja celu ukierunkowana jest na lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego Krakowa, w tym:

 • utrzymanie bogactwa, różnorodności i wysokiej jakości oferty kulturalnej,
 • zapewnienie stabilności funkcjonowania samorządowym instytucjom kultury,
 • wykorzystanie potencjału kulturowego miasta dla budowy nowoczesnej metropolii, oddziaływującej na sąsiednie gminy,
 • wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kultury, zwłaszcza przemysłów kreatywnych,
 • wykorzystanie potencjału działających w mieście instytucji kulturalnych (muzea, biblioteki, galerii tworzenie wspólnych projektów).

CEL OPERACYJNY III.1: Różnorodna oferta kulturalna

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • utrzymanie bogactwa i różnorodności oferty kulturalnej Krakowa, a także jej jakości merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług kulturowych bazujących na miejscowym dziedzictwie materialnym i niematerialnym,
 • różnorodne wykorzystanie przestrzeni kulturowych Krakowa dla powiększenia zasobu żywego dziedzictwa i podniesienia jakości życia mieszkańców,
 • stworzenie identyfikowalnych produktów kulturowych (marek).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

III.1.1

Rozwój i promocja marek kluczowych produktów kulturowych (w tym wykreowanie markowego święta kultury miasta)

Polityki:

 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Programy strategiczne:

 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków
 • Program zarządzania Parkiem Kulturowym „Stare Miasto”
  w Krakowie
 • Program wsparcia finansowego dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w formie dotacji celowej z budżetu miasta
 • Strategia Rozwoju Turystyki

Projekty strategiczne:

 • Rozwój i promocja szlaków kulturowych
 • Rozwój marki Krakowskie Noce; integracja środowisk twórczych oraz mieszkańców wokół marki Krakowskie Noce
 • Rozwój marki Kraków – Miasto Literatury UNESCO
 • Rozwój marek zarządzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)
 • Wspieranie kluczowych projektów (konkurs ofert)
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych (konkurs ofert)

III.1.2

Kreowanie i animowanie przestrzeni kulturowych

III.1.3

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego)

III.1.4

Wsparcie dla designu (przemysłowego)

III.1.5

Deglomeracja kultury (poza centrum, np. lokowanie imprez poza centrum) – jedno z działań: likwidacja „białych plam” kultury na mapie Krakowa

III.1.6

„Ekosystem kultury” – działania z zakresu kultury podnoszące jakość życia, zrównoważony rozwój kultury

III.1.7

Wpływ kultury na gospodarkę (projektowanie, sztuka użytkowa, architektura)

III.1.8

Pozyskiwanie „ambasadorów Krakowa”. Wykorzystanie jako „ambasadorów Krakowa” zagranicznych studentów studiujących w uczelniach krakowskich

 

CEL OPERACYJNY III.2: Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

Realizacja celu ukierunkowana jest na kreowanie kompetencji kulturalnych różnych grup mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjału placówek oświatowych i kulturalnych zarówno samorządowych, jak i niepublicznych.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

III.2.1

Monitorowanie realizacji programu edukacji kulturalnej w krakowskich szkołach
 • Program promocji literatury i czytelnictwa
 • Program promocji uczestnictwa w kulturze
 • Program współpracy międzysektorowej podmiotów działających w sferze kultury

III.2.2

Integracja współpracy domów, centrów kultury i młodzieżowych domów kultury

III.2.3

Stymulowanie instytucji kultury, w tym domów, centrów i ośrodków kultury do podejmowania niestandardowych działań w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej

III.2.4

Animowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej, realizowanej we współpracy różnych sektorów

III.2.5

Promocja uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (w tym wspieranie marki Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO) i rozwój dostępności e-usług

 

CEL OPERACYJNY III.3: Sprawny system zarządzania kulturą i jej zasobami

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • usprawnienie systemu zarządzania kulturą w Krakowie,

 • udoskonalenie systemu monitorowania świadczonych przez Miasto w tym zakresie usług,

 • wypracowanie stałego mechanizmu finansowego i pozafinansowego wsparcia działalności rodzimych twórców, zarówno młodych (początkujących), jak i tych uznanych,

 • uruchomienie systemu dostępu do kultury (Miejska Karta Kultury) obejmującego instytucje publiczne i niepubliczne, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (ICT),

 • ujednolicenie istniejących systemów informacji kulturalnej (Karnet Magiczny Kraków),

 • usprawnienie zarządzania miejskimi instytucjami kultury.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

III.3.1

Rozwój systemu wsparcia rodzimych twórców Programy strategiczne:

 • Program wsparcia kultury nieinstytucjonalnej, twórców i artystów oraz niestandardowych aktywności kulturalnych
 • Program współpracy z GUS, ZMP i uczelniami wyższymi w zakresie usprawniania systemu monitoringu zmian w sferze kultury
 • Program strategicznego zarządzania rozwojem kultury w Krakowie
 • Strategia rozwoju Kultury

Projekty strategiczne:

 • Krakowska Karta Miejska
 • Zintegrowana Karta Turystyczna
 • Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych (WPF)
 • Parki kulturowe (PS)

III.3.2

Stworzenie zintegrowanego systemu dostępu do kultury

III.3.3

Uzupełnienie – rozszerzenie funkcjonalności Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM)

III.3.4

Budowa zintegrowanego systemu informacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych – zintegrowana platforma internetowa

III.3.5

Dostosowanie misji i strategii miejskich instytucji kultury pod kątem ich zgodności z założeniami strategicznymi Miasta

III.3.6

Rozwój infrastruktury dla kultury (Skład Solny, Centrum Literatury, m.in. start up literacki, Muzeum Historii Fotografii, domy kultury, wykorzystanie istniejącej infrastruktury np. szkół)

III.3.7

Diagnozowanie i stały monitoring stanu Kultury

Stały monitoring stanu kultury