OBSZAR III: Kultura i dziedzictwo kulturowe

 

„Nie chcemy innego Krakowa.
Nasz Kraków oddycha kulturą.
Żyje w zaskakująco kreatywnym połączeniu
tradycji i nowoczesności.”

KRAKÓW 2030 może być miastem naszych marzeń. Jak wyśniona kraina, do której chce się wracać. Piękny i wykorzystujący tradycję; otwarty na nowoczesność. Czysty i pełen zieleni, pośród której dobrze się oddycha. Mądry i atrakcyjny; przyciągający bogactwem i różnorodnością swojej kultury.
Zofia Gołubiew – historyk sztuki, była wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

OBSZAR III: Kultura i dziedzictwo kulturowe

CEL STRATEGICZNY III: Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • twórcze wykorzystanie dziedzictwa historycznego i potencjału kulturowego Krakowa do budowy nowoczesnej metropolii, znaczącej w skali europejskiej i globalnej, sprzyjającej eksperymentom i innowacjom,
 • pobudzanie i rozwijanie kreatywności mieszkańców poprzez budowanie wspólnoty otwartych obywateli realizujących swoje pasje i ambicje,
 • utrzymanie bogactwa, różnorodności i wysokiej  jakości oferty kulturalnej, zapewniając mieszkańcom Krakowa równy i powszechny dostęp do wydarzeń kulturalnych, miejsc spotkań i twórczych dyskusji.
Kraków dzisiaj

 • Kraków to miasto Jana Pawła II, Kopernika, Wyspiańskiego, Wajdy, Lema, Szymborskiej, Pendereckiego i Miłosza.
 • W 1978 r. Stare Miasto oraz dzielnica Kazimierz zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako pierwsze obiekty w Polsce. Na liście UNESCO znajdują się także, położone w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym: kopalnie soli w Wieliczce i Bochni oraz zespół architektoniczny w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • W 2000 r. Kraków uzyskał, jako podkreślenie wkładu w osiągnięcia kultury i cywilizacji światowej, tytuł „Europejskiego Miasta Kultury 2000”, wraz z m.in.: Awinionem, Bolonią, Brukselą i Pragą.
 • To właśnie w Krakowie znajduje się niemal jedna trzecia (ok. 4,3 mln) wszystkich muzealiów w Polsce. W rejestrze zabytków znajduje się 1 207 obiektów. Tutaj możemy oglądać obraz Leonardo da Vinci „Dama z Gronostajem”.
 • 4,5 mln osób z kraju i z zagranicy zwiedziło krakowskie muzea (dane za 2016 r.).
 • Tworzący i żyjący w Krakowie Stanisław Lem jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. W Krakowie powstała najczęściej tłumaczona na świecie polska książka – „Dzienniczek” Św. Siostry Faustyny.
 • Tylko w 2016 r. w Krakowie zorganizowano niemal 100 festiwali, w tym wiele o znaczeniu międzynarodowym, np.: Festiwal UNSOUND, Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Misteria Paschalia, Conrad Festival, Boska Komedia, Materia Prima.
 • 3 100 absolwentów kierunków kreatywnych opuszcza co roku krakowskie uczelnie.
 • Wśród 84 bibliotek działających w Krakowie – najsłynniejsza Biblioteka Jagiellońska pełni funkcję Biblioteki Narodowej, w Krakowie działa około 70 scen i grup teatralnych oraz 30 muzeów.
 • Kraków jest 7 miastem na świecie, któremu przyznano tytuły „Miasta Literatury” (UNESCO) oraz „Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń Kulturalnych 2016”.

CEL OPERACYJNY III.1: Kraków – miastem europejskiej stolicy kultury

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • wzmacnianie wizerunku Krakowa jako miasta kreatywności i kultury, miasta dziedzictwa, miasta festiwalowego i kongresowego,
 • systematyczne poszerzanie oferty prestiżowych w skali europejskiej wydarzeń kulturalnych,
 • wzmacnianie najlepszych istniejących marek i produktów kulturowych oraz wspieranie twórców nowych aktywności.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Rozwijanie i promowanie kluczowych produktów kulturowych.
 2. Zwiększenie wpływu kultury na gospodarkę, co pobudzi rozwój przemysłów kreatywnych, takich jak projektowanie, sztuka użytkowa, architektura, przemysł filmowy, przemysł wydawniczy, nowe media.
 3. Integrowanie działań  środowisk/instytucji na rzecz wspólnego budowania marki „Kraków – miasto festiwalowe”.
 4. Aktywne wykorzystywanie naszego członkostwa w globalnej sieci miast kreatywnych UNESCO oraz w innych międzynarodowych sieciach współpracy w dziedzinie ochrony dóbr kultury i rozwoju kreatywności.
 5. Kreowanie nowych marek  wydarzeń kulturalnych, animowanie życia  artystycznego w dzielnicach, ochrona pejzażu kultury w turystycznych częściach Krakowa.
 6. Stymulowanie transferu wiedzy, doświadczeń i najnowszych trendów w sektorze kultury, kreatywności i dziedzictwa.
 7. Z myślą o krakowskich artystach – tworzenie bogatej  oferty programów grantowych i stypendialnych.
 8. Wspieranie debiutantów i młodych artystów; promocja ich twórczości w kraju i za granicą.
 9. Wspieranie finansowe właścicieli zabytków i zanikających środowisk życia kulturalnego (księgarnie, antykwariaty, galerie).
 10. Ochrona dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz digitalizowanie  zasobów kultury
Programy strategiczne:

 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
 • Program „Kraków – Miasto Literatury UNESCO”
 • Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków
 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Projekty strategiczne:

 • Krakowskie Festiwale
 • Budowa Centrum Muzyki
 • Skład Solny: Centrum Literatury / Planeta LEM
 • Zorganizowanie parków kulturowych: Stara Nowa Huta, Stare Podgórze z Krzemionkami, Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły
 • Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
 • Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne
 • Muzeum Historii Fotografii

CEL OPERACYJNY III.2: Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • kreowanie kompetencji kulturowych różnych grup mieszkańców i wzmacnianie wizerunku Krakowa jako najlepszego miasta do zamieszkania, życia, odpoczynku i pracy,
 • poprawę jakości edukacji kulturowej poprzez wzmacnianie umiejętności w czytaniu i interpretacji kodów kulturowych oraz potrzebę współtworzenia i uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym i artystycznym,
 • stworzenie funkcjonalnych centrów kultury w każdej z dzielnic.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Stworzenie artystom i twórcom kultury dogodnych warunków do rozwoju i pracy w Krakowie.
 2. Podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom i przyjezdnym jak najszersze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
 3. Wzmacnianie ekosystemu kultury sprzyjającego współpracy, stwarzającego dobre warunki do rozwoju talentów, wykorzystującego potencjał i energię miasta oraz jego mieszkańców.
 4. Wspieranie integracji i współpracy różnych środowisk, domów, centrów i ośrodków kultury i młodzieżowych domów kultury, szczególnie w podejmowaniu niestandardowych aktywności dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej.
 5. Prowadzenie efektywnego zarządzania przestrzenią kulturową (lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i powstanie nowych wielofunkcyjnych obiektów).
 6. Przygotowanie spójnych narracji o kulturze krakowskiej i ofercie Miasta, dedykowanych różnym odbiorcom, turystom, obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie, studentom, seniorom, rodzinom; znaczące wzbogacenie oferty anglojęzycznej.
 7. Wspieranie niedochodowej działalności kulturalnej, w tym społecznej.
 8. Likwidacja barier i zapewnienie zrównoważonego dostępu do kultury mieszkańcom z grup zagrożonych wykluczeniem.
 9. Wspieranie finansowe właścicieli zabytków i branż zanikających (księgarnie, antykwariaty, galerie).
Programy strategiczne:

 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
 • Program „Kraków – Miasto Literatury UNESCO”

 

Projekty strategiczne:

 • Krakowskie Noce
 • Wianki – Święto Muzyki
 • Dni Krakowa
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Przebudowa dawnego kinoteatru Wrzos na Teatr KTO
 • Biblioteka Kraków