OBSZAR IV: Jakość życia

 

„DZISIAJ w Krakowie walczymy ze smogiem
i przeciążeniami komunikacyjnymi.

JUTRO szukać będziemy nowych miejsc zielonych
i atrakcyjnej, otwartej dla krakowian
przestrzeni publicznej.

ZAWSZE o jakości życia świadczyć będzie
poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców.”

OBSZAR IV: Jakość życia

CEL STRATEGICZNY IV: Kraków – miasto przyjazne do życia

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Gospodarka (smart economy), Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Jakość Życia (smart living), Mobilność (smart mobility), Środowisko Naturalne (smart environment), Zarządzanie (smart governance).

Realizacja celu ukierunkowana jest na zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców Krakowa i KOM, na co składają się:

 • powszechnie dostępne dobrej jakości, przestrzenie publiczne, rozumiane jako miejsca spotkań, aktywności i integracji społecznej, wymiany poglądów oraz dialogu,

 • zachowanie wysokich standardów jakości środowiska,

 • zapewnienie przyjaznego, ekologicznego i efektywnego systemu transportowego, ze szczególną rolą transportu zbiorowego,

 • rewitalizacja przestrzeni miejskich, zapewniająca pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej i poszerzenie znaczenia dotychczasowych funkcji miejsca (obszaru), z poszanowaniem jego uwarunkowań historycznych,

 • wysokie poczucie bezpieczeństwa publicznego,

 • stwarzanie warunków dla realizacji idei zdrowego stylu życia.

CEL OPERACYJNY IV.1: Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna

Realizacja celu ukierunkowana jest na dbałość o istniejące i rozwój nowych przestrzeni publicznych – przyjaznych, w sensie bezpieczeństwa, ergonomii i funkcjonalności oraz dostępnych dla różnych grup odbiorców, przy zachowaniu równowagi w zakresie różnorodnych funkcji, w szczególności w oparciu o standardy CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.1.1

Tworzenie lokalnych/dzielnicowych przestrzeni publicznych Polityki:

 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
 • Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków
 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030

Programy strategiczne:

 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej (WPF)
 • Program poprawy powietrza
 • Wdrażanie uchwały krajobrazowej

Projekty strategiczne:

 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Balice)
 • Park rzeki Wisły
 • Płaszów – Rybitwy – potencjalna lokalizacja inwestycji
 • Program likwidacji barier architektonicznych (WPF)
 • Parki miejskie (WPF)
 • Parki kulturowe (PS)
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwinów (PS)

IV.1.2

Pozyskanie terenów dla przestrzeni publicznych

IV.1.3

Ochrona i pielęgnacja istniejących terenów zielonych

IV.1.4

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w obszarze miasta

IV.1.5

Zastosowanie elementów równoważenia zieleni, ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego w ciągach komunikacyjnych miasta

IV.1.6

Przeciwdziałanie zamykaniu przestrzeni (procesy grodzenia, wtórnego grodzenia)

IV.1.7

Kreowanie i dbałość o przestrzenie publiczne w planowaniu – priorytet Miasta

IV.1.8

Działania na rzecz ograniczania komercjalizacji przestrzeni publicznych

IV.1.9

Dopasowanie lokalizacji i wyposażenia przestrzeni publicznych dla potrzeb różnych grup użytkowników, przeciwdziałanie wykluczaniu z przestrzeni publicznych

IV.1.10

Inicjowanie i wspieranie centrów tożsamości lokalnej w dzielnicach

 

CEL OPERACYJNY IV.2: Środowisko zrównoważone ekologicznie

Realizacja celu ukierunkowana jest na utrzymanie wysokiej jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza i zwiększania powierzchni terenów zielonych, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań ICT.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.2.1

Ograniczanie niskiej emisji (w tym: lokalne piece, kotłownie
i kominki na paliwa stałe)
Polityki:

 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030

Programy strategiczne:

 • Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa
 • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa
 • Lokalny Program Osłonowy
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Program Ochrony Powietrza
 • Uchwała nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • Program ochrony środowiska przed hałasem
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

IV.2.2

Ograniczenie emisji komunikacyjnej

IV.2.3

Ograniczenie emisji hałasu do środowiska

IV.2.4

Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

IV.2.5

Gospodarowanie odpadami

IV.2.6

Zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta

IV.2.7

Ograniczenie hałasu, w tym komunikacyjnego

 

CEL OPERACYJNY IV.3: Przyjazny, ekologiczny i efektywny system transportowy

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • zwiększenie udziału ekologicznych form mobilności: publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego,

 • ograniczenie lub eliminację indywidualnego ruchu samochodowego w mieście, szczególnie ruchu tranzytowego w śródmieściu,

 • integrację różnych form transportu,

 • poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do niechronionych uczestników ruchu.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.3.1

Rozwój komunikacji zbiorowej – uprzywilejowanie w ruchu miejskim, zapewnienie dostępności i częstotliwości Polityki:

 • Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa
 • Polityka parkingowa

Programy strategiczne:

 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
 • Program Inwestycji – Studium Podstawowych Tras Rowerowych
 • Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa
 • Projekty strategiczne
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych (WPF)
 • Rozbudowa linii tramwajowych (WPF)
 • Szybka Kolej Aglomeracyjna (WPF)
 • Realizacja III obwodnicy (WPF)
 • Realizacja parkingów w systemie Park & Ride (WPF, ZIT)

IV.3.2

Integracja i koordynacja systemów transportowych (intermodalność)

IV.3.3

Rozwój infrastruktury rowerowej

IV.3.4

Podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji idei miasta przyjaznego pieszym (ang. Walkable city)

IV.3.5

Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb ludzi starszych, niepełnosprawnych (np. dostateczna liczba ławek na trasach)

IV.3.6

Wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych dla osób o specjalnych potrzebach (osoby niepełnosprawne, starsze, z dziećmi)

IV.3.7

Integracja biletowa wszystkich środków transportu w KOM

IV.3.8

Uspokajanie ruchu – w obrębie II obwodnicy, strefy tempo 30, obniżenie dopuszczalnej prędkości z 70 do 50 km/h

 

CEL OPERACYJNY IV.4: Zrewitalizowane obszary miejskie

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • przeciwdziałanie narastającym nierównościom pomiędzy dzielnicami, a nawet osiedlami,

 • przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów miasta,

 • minimalizację zróżnicowania jakości życia,

 • włączenie mieszkańców, sfery nauki, biznesu i środowisk społecznych w proces rewitalizacji (partycypacja społeczna),

 • odnowę funkcji i tkanki infrastrukturalnej,

 • kształtowanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych podwyższających jakość życia, w szczególności w oparciu o standardy CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni),

 • zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.4.1

Prowadzenie procesów rewitalizacji z zastosowaniem procedur partycypacyjnych Polityki:

 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Programy strategiczne:

 • Lokalne programy rewitalizacji
 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekty strategiczne:

 • Strategiczne projekty miejskie:
 • Kraków Nowa Huta Przyszłości – kompleksowa rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, obejmująca cztery kluczowe projekty: Centrum Logistyczne – Strefa Aktywności Gospodarczej, Park naukowo-technologiczny Branice, Centrum wielkoskalowych wydarzeń kulturalnych Błonia 2.0, Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi
 • Park rzeki Wisły – przebudowa/rewitalizacja terenów nadbrzeżnych
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych ( Płaszów –Rybitwy)
 • Place miejskie

IV.4.2

Likwidacja barier w przestrzeniach publicznych

IV.4.3

Pozyskiwanie zasobów do realizacji programów rewitalizacji

IV.4.4

Integracja działań z gminami na rzecz ekologii

IV.4.5

Współpraca z partnerami społecznymi, sferą nauki i biznesu w zakresie realizacji programów rewitalizacji

IV.4.6

Promocja budownictwa pasywnego

IV.4.7

Zielone dachy
Stworzenie systemu informacji miejskiej – sieć nośników (przystanki, tablice, aplikacja)

IV.4.9

Komunikacja z mieszkańcami na temat środowiska – edukacja ekologiczna

IV.4.10

Infrastruktura dla samochodów elektrycznych

IV.4.11

Budownictwo mieszkaniowe komunalne

CEL OPERACYJNY IV.5: Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie

Realizacja celu ukierunkowana jest na wzrost poziomu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa w Krakowie, w tym:

 • współpracę i wspieranie działań służb i instytucji zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa lub porządku publicznego w mieście,
 • zaangażowanie obywateli w działania z zakresu prewencji kryminalnej i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • zabezpieczanie miasta i jego mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury krytycznej, katastrof technicznych oraz aktów terroryzmu.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.5.1

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich Programy strategiczne:

 • Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa
 • Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków”
 • Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa

Projekty strategiczne:

 • Zintegrowane Centrum Bezpieczeństwa w Krakowie
 • Program ochrony przeciwpowodziowej (WPF)
 • Program poprawy bezpieczeństwa publicznego (WPF)
 • Krakowski program małej retencji wód opadowych
 • Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa miasta Krakowa
 • Program poprawy bezpieczeństwa publicznego (WPF)
 • Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

IV.5.2

Promocja wizerunku Krakowa jako miasta przyjaznego, otwartego i bezpiecznego

IV.5.3

Edukacja dla bezpieczeństwa

IV.5.4

Koordynacja i integracja działań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Krakowie

 

CEL OPERACYJNY IV.6: Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia

Realizacja celu ukierunkowana jest na tworzenie odpowiednich warunków i motywowanie mieszkańców do realizacji idei zdrowego i aktywnego trybu życia, w tym:

 • podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej,
 • profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

IV.6.1

Wzrost stopnia wykorzystania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Programy strategiczne:

 • Program rozwoju sportu w Krakowie
 • Miejski Program Ochrony Zdrowia
 • Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Projekty strategiczne:

 • Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego (WPF)
 • Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych (WPF)

IV.6.2

Wzrost efektywności współpracy Miasta z organizacjami sportowymi

IV.6.3

Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców

IV.6.4

Profilaktyka i promocja zdrowia – zapewnienie dostępności
i podniesienie jakości profilaktycznych usług zdrowotnych
i edukacji zdrowotnej

IV.6.5

Profilaktyka i promocja zdrowia – zapewnienie dostępności
i podniesienie jakości w obszarze profilaktycznych usług zdrowotnych i edukacji zdrowotnej

IV.6.6

Tworzenie warunków dla rozwoju kompleksowej edukacji sportowej (szkoły sportowe), na wszystkich szczeblach uzupełnienie edukacji

IV.6.7

Systemowe rozwiązania na rzecz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi