OBSZAR IV: Jakość życia

 

„DZISIAJ w Krakowie walczymy ze smogiem
i przeciążeniami komunikacyjnymi.

JUTRO szukać będziemy nowych miejsc zielonych
i atrakcyjnej, otwartej dla krakowian
przestrzeni publicznej.

ZAWSZE o jakości życia świadczyć będzie
poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców.”

Rozwój Krakowa musi opierać się na tych samych trzech filarach, które zapewniają mu dziś unikalność i tożsamość, tj. na tradycji, kulturze i edukacji. Wyobrażam sobie miasto tonące w zieleni i uwolnione od dwóch plag: smogu i samochodów. Miasto przyjazne mieszkańcom, którzy rewanżują się zainteresowaniem i zaangażowaniem w życie ukochanego miejsca na Ziemi. Tak może być w Krakowie …
prof. Piotr Sztompka socjolog, członek rzeczywisty PAN i PAU

Mieszkam w Krakowie już od ponad 20 lat i naprawdę kocham to miasto. To co lubię w nim najbardziej to jego zdolność do adaptacji zmiany przy jednoczesnym zachowaniu swojego własnego charakteru. Kraków nie tylko z dumą spogląda w przeszłość, ale z nadzieją i uwagą patrzy w przyszłość.
Andrew Hallam sekretarz generalny oraz współzałożyciel stowarzyszenia ASPIRE (największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy sektora BPO)

OBSZAR IV: Jakość życia

CEL STRATEGICZNY IV: Kraków – miasto przyjazne do życia

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i wysokiej jakości życia mieszkańców Krakowa,
 • udostępnienie nowych przestrzeni publicznych, rozumianych jako miejsca spotkań, aktywności, integracji społecznej, wymiany poglądów oraz dialogu,
 • poprawę standardów jakości środowiska i zrewitalizowanie przestrzeni miejskiej,
 • zapewnienie powszechnego dostępu do usług publicznych,
 • rozwijanie przyjaznego, ekologicznego i efektywnego systemu transportowego, z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego,
 • promowanie w Krakowie zdrowego stylu życia.
Kraków dzisiaj

 • Przeciętny wiek życia, który przeżyją dzieci urodzone w Krakowie w 2016 r. należy do najwyższych w Polsce. Dla kobiet jest to 82,6 lat, dla mężczyzn 76,8 lat. Ponad 25% mieszkańców to osoby powyżej 60 roku życia.
 • Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2016 r. wyniósł w Krakowie 2,18 i był znacząco wyższy niż średnia dla Polski – 0,15.
 • Blisko 97,5% dzieci objętych jest opieką przedszkolną; średnia dla Polski to tylko 84,2%. Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają większe szanse edukacyjne i, w konsekwencji, w przyszłości lepszy start na rynku pracy.
 • Kraków posiada najbardziej rozbudowaną, spośród największych miast (obok Poznania i Wrocławia), sieć placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Jednocześnie od 2012 r. działalność placówek świadczących taką opiekę jest dofinansowywana przez Miasto. Rocznie w mieście przybywa ok. 1000 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Z przeprowadzanych badań opinii mieszkańców, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, wynika, że bardzo wysoko oceniany jest poziom nauczania, a także oferta krakowskich szkół, w tym tych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością.
 • Kraków zajął 2. miejsce wśród miast metropolitalnych w rankingu „Miejsce sprzyjające edukacji” (Evidence Institute, 2017 ).
 • W Krakowie działają Centra Aktywności Seniora (CAS) tworząc, jedyną taką w kraju, sieć miejsc organizujących możliwość wszechstronnej aktywności osób starszych.
 • W Krakowie użytkowanych jest prawie 360 tys. mieszkań. Aż 70% osób mieszka w budynkach 4 i więcej kondygnacyjnych.
 • 47 parków miejskich zajmuje ponad 4,4% powierzchni całego miasta (ok. 473 ha). Co szczególnie ważne, aż 75% mieszkańców ma do nich dostęp pieszo w czasie do 15 minut. Obecnie powstają kolejne parki np. Zakrzówek i Reduta.
 • Na koniec 2016 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały swoim zasięgiem aż 48,7% powierzchni miasta.
 • Dopuszczalne normy dobowe pyłu zawieszonego PM10 były wielokrotnie przekraczane w 2016 r.
 • W 2016 r. ponad 33% materiałów odpadowych poddano ponownemu wykorzystaniu (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło).
 • W 2016 r. popełniono 23 704 przestępstwa, co stanowi 31 przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.
 • Codziennie do Krakowa wjeżdża 120 tys. samochodów; w samym Krakowie w 2016 r zarejestrowanych było 448 tys. samochodów osobowych, co oznacza 585 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Stanowi to wielkie obciążenie dla Miasta.
 • Dzięki nowoczesnej infrastrukturze Miasto zapewnia usługi komunalne dla ponad 1,1 mln użytkowników (mieszkańców, dojeżdżających do pracy lub miejsca nauki, turystów).

CEL OPERACYJNY IV.1: Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna

Realizacja celu ukierunkowana jest na wykreowanie powszechnie dostępnych przestrzeni publicznych, w których kreatywnie łączona będzie tradycja i nowoczesność, place, ulice i parki staną się atrakcyjnymi miejscami spotkań i aktywności mieszkańców, a wysokiej jakości publiczne tereny zielone będą równomiernie dostępne w skali miasta.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wzmacnianie systemowych działań, w efekcie których wzrośnie dbałość o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetykę i walory widokowe.
 2. Skuteczne zwalczanie nielegalnych reklam i graffiti.
 3. Przywracanie przestrzeni publicznych mieszkańcom poprzez ograniczenie dostępu samochodów osobowych do centrum miasta, w zamian rozwijając efektywny i przyjazny środowisku system transportu zbiorowego.
 4. Kształtowanie ulic, szczególnie w centrum miasta i wewnątrz osiedli jako przestrzeni publicznych (odwołując się do koncepcji „ulic – ogrodów”), poprzez uspokajanie ruchu, wprowadzanie pasów zieleni, znoszenie rozgraniczenia na chodnik i jezdnię oraz równoważenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.
 5. Pozyskanie nowych terenów dla przestrzeni publicznych, tworząc ich zintegrowaną sieć. Tworzenie w każdej dzielnicy funkcjonalnych centrów lokalnej tożsamości, obejmujących m.in. Kluby Rodzica i Centra Aktywności Seniorów.
 6. Przeciwdziałanie nadmiernej komercjalizacji przestrzeni publicznych; stymulowanie na tych terenach, szczególnie placach, powstawania atrakcyjnych  miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji, dostępnych nie tylko dla użytkowników obiektów komercyjnych.
 7. Zrewitalizowanie istniejących terenów zieleni oraz zwiększenie powierzchni nowych terenów dla rekreacji w obszarze miasta.
 8. Łączenie rozproszonych elementów zieleni w zintegrowany system.
 9. Tworzenie i ochrona parków rzecznych.
 10. Projektowanie zielonych przestrzeni w otoczeniu zabudowy miejskiej oraz wewnątrz osiedli i w centrum miasta („parki kieszonkowe”, podwórka, skwery).
 11. Przeciwdziałanie tworzeniu barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, wykluczających osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 12. Stosowanie zasad zapobiegania przestępczości przez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.
Polityki:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
 • Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (planowane)
 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie
 • Polityka gospodarowania mieniem gminy (nowa)

Programy strategiczne:

 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków

 Projekty strategiczne:

 • Utworzenie parków kulturowych: Nowa Huta, Stare Podgórze z Krzemionkami,  Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły
 • Utworzenie parków rzecznych, w tym w pierwszej kolejności na odcinkach rzek: Wisły, Drwinki, Dłubni, Wilgi, Sudół Dominikański, Białuchy
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwinów
 • Realizacji koncepcji „ulic – ogrodów”, w tym w pierwszej kolejności ulic: Krupnicza, Mostowa, Bożego Ciała, Meiselsa, Lipowa, Trynitarska, Plac Słowiański, Plac Biskupi
 • Organizacja nowego Systemu Informacji Miejskiej
 • Rozbudowa „Obserwatorium” – Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

 

CEL OPERACYJNY IV.2: Zrewitalizowane obszary miejskie

Realizacja celu skoncentrowana jest na podjęciu – przy aktywnym udziale mieszkańców Krakowa – kompleksowych działań ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w warunkach życia mieszkańców, poprawę dostępu do możliwości jakie stwarza miasto, poprzez:

 • poprawę jakości życia,
 • ożywienie przestrzeni lokalnej,
 • wzrost aktywności gospodarczej,
 • pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Ograniczanie niekorzystnych skutków masowego ruchu turystycznego w niektórych dzielnicach Krakowa, szczególnie wyludniania się Starego Miasta, Kazimierza i Starego Podgórza-Zabłocia.
 2. Ograniczanie niekorzystnych skutków (w tym gentryfikacji) intensywnej aktywności budowlanej, szczególnie na obszarze Zabłocia.
 3. Odbudowanie pozytywnego wizerunku Nowej Huty, który jest czynnikiem kształtowania tożsamości i wspólnoty lokalnej.
 4. Dostosowywanie otoczenia osiedli i terenów mieszkaniowych do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
 5. Umożliwianie włączenia społecznego, poprzez poprawę infrastruktury stwarzającej lepsze warunki dla edukacji, nauki, kultury oraz zapewnienie pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów rewitalizowanych, w tym wzmacnianie przedsiębiorczości społecznej.
 7. Dążenie do harmonizacji struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów mieszkaniowych.
Polityki:

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa
 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie

 Programy strategiczne:

 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Program rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Program Rozwoju Dzielnic (planowany)
 • Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej (planowany)
 • Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi
 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń

 Projekty strategiczne:

 • Park Zabłocie – „Stacja Wisła”
 • Klaster Innowacji Społeczno – Gospodarczych Zabłocie 20-22
 • Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim – Bulwar Podolski
 • Budowa „Mariny Krakowskiej”
 • Rewitalizacja placów: Wolnica, Nowego i św. Ducha
 • Przebudowa przestrzeni ul. Sławkowskiej
 • Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym terenom wokół Nowohuckiego Centrum Kultury
 • Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy w Nowej Huty – projekt „Spotkajmy się na podwórku”
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwinów
 • Realizacja koncepcji „ulic – ogrodów”, w tym w pierwszej kolejności ulic: Krupnicza, Mostowa, Bożego Ciała, Meiselsa, Lipowa, Trynitarska, Plac Słowiański, Plac Biskupi
 • Organizacja lokalnych biur rewitalizacji
 • Rewitalizacja tradycyjnych ulic handlowych w tym: Długa, Karmelicka, Zwierzyniecka, Kalwaryjska, Krakowska i Starowiślna (zintegrowane spojrzenie na funkcje, jakość przestrzeni, parkowanie, dostawy oraz mobilność)

CEL OPERACYJNY IV.3: Zrównoważone Środowisko

Realizacja celu ukierunkowana jest na doprowadzenie do standardów wysokiej jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, ograniczenia poziomu hałasu oraz ograniczenia emisji pól elektromagnetycznych.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację wszystkich pieców węglowych, z równoczesną kontynuacją programu osłonowego oraz zintensyfikowanie współpracy Krakowa z otaczającymi gminami i samorządem województwa na rzecz ograniczenia emisji napływowych.
 2. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej poprzez zwiększanie udziału w ruchu transportu zbiorowego i innych ekologicznych form mobilności, szczególnie rowerów, oraz radykalne ograniczenie ruchu samochodów w centrum Krakowa.
 3. Ograniczenie emisji hałasu poprzez wprowadzanie wyciszonych torowisk tramwajowych, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego (w tym elektrycznego), stosowanie nawierzchni drogowych o ograniczonej emisji hałasu, ograniczanie dopuszczalnej prędkości ruchu samochodów i stosowanie ekranów akustycznych tylko w przypadku braku alternatywy.
 4. Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska poprzez preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych.
 5. Efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby do 50% odpadów (papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła) podlegało ponownemu wykorzystaniu.
 6. Modernizowanie i rozbudowa infrastruktury komunalnej.
 7. Niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta.
 8. Stosowanie zasady tzw. zielonych zamówień publicznych przy planowaniu inwestycji i zakupów.
 9. Edukowanie i promowanie postaw proekologicznych.
Polityki:

 • Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie

Programy strategiczne:

 • Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa
 • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
 • Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
 • Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa (planowany)
 • Program Ochrony Środowiska przed Promieniowaniem Elektromagnetycznym (planowany)

Projekty strategiczne:

 • Systemowa zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
 • Rozbudowa sieci ciepłowniczej w centrum miasta, w tym doprowadzenie ciepła do Starego Miasta i Kazimierza
 • Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, zarządzanie energią, wykorzystanie energii odnawialnej)
 • Rozbudowa i modernizacja systemu odwodnienia Miasta

 

CEL OPERACYJNY IV.4: Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim, także zapewnienie jej wysokiej dostępności i częstotliwości,
 • zwiększenie udziału ekologicznych form mobilności: publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego,
 • ograniczenie lub eliminację indywidualnego ruchu samochodowego w mieście, szczególnie ruchu tranzytowego w śródmieściu,
 • integrację różnych form transportu,
 • poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do niechronionych uczestników ruchu.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wprowadzenie zdecydowanego uprzywilejowania komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim oraz lepszej dostępności i odpowiedniej częstotliwości kursów.
 2. Integracja systemów transportowych z przyznaniem priorytetu dla transportu szynowego.
 3. Adaptacja istniejących linii kolejowych dla potrzeb ruchu pasażerskiego, wprowadzenie szybkich, regularnych połączeń o dużej częstotliwości w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), docelowo co 20 minut.
 4. Integracja biletów wszystkich środków transportu, w tym transportu kolejowego.
 5. Podejmowanie działań na rzecz miasta przyjaznego pieszym, w tym poprzez obniżanie lub likwidację krawężników, uwalnianie chodników od parkujących samochodów, wyłączanie sygnalizacji świetlnej, oświetlanie ciągów pieszych i stosowanie elementów małej architektury.
 6. Rozwijanie infrastruktury rowerowej, obejmującej także parkingi dla rowerów, w tym parkingi zadaszone.
 7. Wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu w obrębie II obwodnicy, w tym strefy „tempo 30 km/h” (obszary o dużym ruchu pieszych oraz na osiedlach mieszkaniowych).
 8. Ograniczenie międzydzielnicowego tranzytowego ruchu samochodowego wewnątrz III obwodnicy.
 9. Podjęcie działań na rzecz uznania terenów wewnątrz II obwodnicy za obszar o obniżonej emisji komunikacyjnej.
 10. Promowanie modelu współdzielenia (współużytkowania) samochodów i rowerów oraz wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych dla osób o obniżonej mobilności (osoby z niepełnosprawnością, starsze, z dziećmi).
 11. Wyznaczenie wydzielonych pasów ruchu przeznaczonych dla autobusów (bus pasy) w celu zwiększania niezawodności transportu zbiorowego.
Polityki:

 • Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących.
 • Program Budowy Dróg dla Rowerów
 • Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa
 • Program rozwoju infrastruktury transportowej Krakowa

Projekty strategiczne

 • Budowa nowych linii tramwajowych, w tym budowa kolejnych etapów Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
 • Ukończenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)
 • Budowa i rozbudowa głównych węzłów przesiadkowych, w tym: Krakowskie Centrum Komunikacyjne, Grzegórzki, Bronowice, Swoszowice/Borek Fałęcki, Bonarka, os. Piastów
 • Budowa przystanków kolejowych, w tym: Żabiniec, Prądnicka, Prądnik Czerwony, os. Piastów, Prądnik Biały, Lubocza, Złocień, Grębałów, Jagiełły, Kliny, Opatkowice, Swoszowice
 • Budowa brakujących fragmentów III obwodnicy, w tym: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej, Trasy Zwierzynieckiej, oraz brakujących elementów łączących III i IV obwodnicę Krakowa, w tym: ul. Okulickiego, ul. Kocmyrzowska, ul. Igołomska, al. 29 Listopada, ul. Wolbromska, ul. gen. Wittek, ul. Humboldta, ul. Bunscha
 • Budowa parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P&R)
 • Inwestycje realizujące koncepcję miasta przyjaznego pieszym, w tym m.in. Plac Nowy, ul. Krupnicza, ul. Lipowa, al. Róż
 • Działania na rzecz przygotowania realizacji systemu szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego o parametrach metra

CEL OPERACYJNY IV.5: Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie

Realizacja celu ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa i wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa w Krakowie, w tym:

 • współpracę i wspieranie działań służb i instytucji zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,
 • zaangażowanie obywateli w działania z zakresu prewencji kryminalnej i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • zabezpieczanie miasta i jego mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury krytycznej, katastrof technicznych oraz aktów terroryzmu,
 • zabezpieczanie miasta i jego mieszkańców przed skutkami niekorzystnych zmian klimatycznych.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich.
 2. Zintensyfikowanie edukacji dla bezpieczeństwa.
 3. Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie.
 4. Promowanie Krakowa jako miasta przyjaznego, otwartego i bezpiecznego.
 5. Usprawnienie zarządzania kryzysowego.
 6. Podjęcie działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych, zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne deszcze, wiatry, burze, susze, fale upałów i zimna, miejskie wyspy ciepła.
 7. Dążenie do „wizji 0” – zero ofiar śmiertelnych na drogach wśród pieszych i rowerzystów.
Programy strategiczne:

 • Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”
 • Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków”
 • Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa
 • Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych
 • Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krakowa (planowany)

Projekty strategiczne:

 • Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, także we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • Organizacja Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta w Krakowie
 • Rozwój Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej

 

CEL OPERACYJNY IV.6: Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia

Realizacja celu ukierunkowana jest na tworzenie warunków i motywowanie mieszkańców do realizacji idei zdrowego i aktywnego trybu życia, w zakresie:

 • profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • motywowania mieszkańców do podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej,
 • uczenia zdrowego starzenia się, promowania świadomości, że proces starzenia się to nie tylko koszt, ale i zasób rozwojowy.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców.
 2. Kontynuacja i rozwijanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 3. Zapewnienie dostępności i podniesienie jakości profilaktycznych usług zdrowotnych i edukacji zdrowotnej.
 4. Wprowadzenie systemowych rozwiązań na rzecz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i dziećmi.
 5. Zorganizowanie sieci miejsc aktywizujących osoby starsze: Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz Centrów Aktywności Seniora, stwarzających kompleksowe warunki dla intelektualnego i ruchowego rozwoju osób starszych.
 6. Wprowadzenie bardziej kompleksowej edukacji sportowej.
 7. Poprawa efektywności współpracy Miasta z organizacjami sportowymi.
 8. Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, tak aby wszystkie szkoły gminne miały zmodernizowaną infrastrukturę sportową w postaci boisk wyposażonych w nowoczesną, sztuczną nawierzchnię.
 9. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym poprzez kontynuowanie dotowania miejsc we wszystkich placówkach oraz budowę lub kupno lokali z przeznaczeniem na żłobki.
Programy strategiczne:

 • Program Rozwoju Sportu w Krakowie
 • Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”
 • Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Program Aktywizacji i Integracji Osób Starszych

Projekty strategiczne:

 • Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
 • Organizacja Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego
 • Utworzenie Centrum Diagnostyki, Leczenia i Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i Gruczołów Dokrewnych w SMS im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Budowa hali 100-lecia Cracovii
 • Budowa basenu o parametrach olimpijskich (przy ul. Monte Casino)
 • Unowocześnienie infrastruktury sportowej przy szkołach, w tym budowa co najmniej 15 hal sportowych oraz 7 krytych basenów sportowych
 • Unowocześnienie infrastruktury klubów sportowych, w tym: budowa hal sportowych, boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, nowoczesnych obiektów zaplecza
 • Budowa Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji, w tym przy ul. Eisenberga, Kozłówek, Korona
 • Organizacja sieci Centrów Aktywności Seniora
 • Program budowy urządzeń rekreacyjno – sportowych (typu siłownia na świeżym powietrzu itp.) w miejscach ogólnodostępnych, w tym parkach i terenach zielonych