OBSZAR V: Kapitał społeczny

 

„Krakowianie z dumą mówią dziś:
Tu chcę żyć. To jest mój Kraków.
Silna identyfikacja z dobrym miejscem do życia
to coś więcej niż chwilowa moda
czy nieco trwalszy patriotyzm lokalny.
To świadomy wybór ludzi.
Oni każdego dnia tworzą najcenniejszy kapitał wyjątkowego i fascynującego Krakowa.
Miasta królów, noblistów, naukowców i świętych.”

OBSZAR V: Kapitał społeczny

CEL STRATEGICZNY V: Kraków – silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Jakość Życia (smart living), Zarządzanie (smart governance).

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • wzmocnienie poczucia wspólnotowości mieszkańców Krakowa,

 • zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem.

CEL OPERACYJNY V.1: Wysoki poziom partycypacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • rozwój systemu komunikacji społecznej pomiędzy organizacjami, aktywistami oraz samorządem i innymi mieszkańcami,

 • budowanie społecznej i obywatelskiej świadomości mieszkańców,

 • otwarcie na organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie instytucji miejskich (szkoły, instytucje kultury, siedziby rad dzielnic itp.) i traktowanie ich jako lokalne centra aktywności społecznej,

 • tworzenie warunków organizacyjno-technicznych, ułatwiających mieszkańcom podejmowanie różnorodnych inicjatyw i przejmowanie odpowiedzialności za swoje sublokalne wspólnoty (dzielnice, osiedla),

 • wzmocnienie współpracy z radami dzielnic.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

V.1.1

Stworzenie spójnego systemu komunikacji społecznej z zasięgiem do poziomu osiedli

Polityki:

 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Programy strategiczne:

 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Program Rozwoju Dzielnic
 • Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Projekty strategiczne:

 • Centrum Obywatelskie (projekt strategiczny)
 • Budżet obywatelski

V.1.2

Wzmocnienie funkcji społecznych i obywatelskich instytucji miejskich (szkół, domów kultury, rad dzielnic) oraz tworzenie dzielnicowych węzłów sieci

V.1.3

Wykorzystanie potencjału infrastruktury Miasta do budowania tożsamości społeczności lokalnych

V.1.4

Wypracowanie mechanizmów wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych

V.1.5

Stałe rozwijanie mechanizmów wsparcia społeczności lokalnych

Wymiana informacji i integracja pomiędzy różnymi podmiotami na rzecz realizacji spójnego celu

V.1.6

Wspieranie i aktywizacja liderów lokalnych

V.1.7

Zapewnienie warunków integracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (świetlice, placówki…)

V.1.8

Wzmocnienie rodziny w pełnieniu kluczowych jej funkcji

V.1.9

Edukacja obywatelska i społeczna mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży)

V.1.10

Zmiany funkcji i kompetencji Rad Dzielnic w kierunku pełniejszej reprezentacji potrzeb społeczności lokalnych

 

CEL OPERACYJNY V.2: Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych)

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • Profesjonalizację działalności organizacji społecznych (w tym pozarządowych),
 • zapewnienie przejrzystych procedur partycypacyjnych i dostępności do danych publicznych,
 • zbudowanie zaufania i przyjaznej atmosfery dla tzw. trzeciego sektora i aktywności obywatelskiej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

V.2.1

Wspieranie działań zmierzających do profesjonalizacji sektora organizacji społecznych

Polityki:

 • Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

Programy strategiczne:

 • Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

V.2.2

Promocja działalności organizacji społecznych na rzecz wzrostu aktywności obywateli

V.2.3

Promowanie idei wolontariatu w różnych grupach społecznych

 

CEL OPERACYJNY V.3: Spójność społeczna

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • włączenie społeczne wszystkich grup społecznych mających trudności w adaptacji i pełnym uczestniczeniu w życiu miasta ze względu na różne kategorie mogące być przyczyną wykluczenia, jak: płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną,
 • aktywizację osób starszych, w tym rozwój tzw. srebrnej gospodarki – silver economy.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

V.3.1

Wdrażanie programów edukacyjnych (w zakresie przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego) Polityki:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa
 • Polityka mieszkaniowa GMK

Programy strategiczne:

 • Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych
 • Program „Otwarty Kraków”
 • Mecenas Dziecięcych Talentów
 • Program Krakowska Karta Rodzinna 3+
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2020
 • Program dostępności rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami (PS)
 • Program likwidacji barier architektonicznych (WPF)
 • Program poprawy bezpieczeństwa publicznego (WPF)
 • Program wspierania rodziny dla GMK

V.3.2

Wspieranie inicjatyw samopomocowych mieszkańców

V.3.3

Wdrażanie programów społecznych i rynku pracy

V.3.4

Wdrażanie programów aktywizacji zawodowej i rozwoju rynku pracy

V.3.5

Wdrażanie programów aktywizacji lokalnej

V.3.6

Wdrażanie programów integracji (w tym: społecznej, międzypokoleniowej, międzykulturowej)

V.3.7

Dostosowanie usług publicznych i infrastruktury technicznej do potrzeb osób starszych

V.3.8

Rozwój usług publicznych dostosowanych do potrzeb osób starszych, adekwatnie do: stanu zdrowia, wieku, poziomu aktywności (formy opiekuńcze, aktywizujące)