OBSZAR V: Kapitał społeczny

 

„Krakowianie z dumą mówią dziś:
Tu chcę żyć. To jest mój Kraków.
Silna identyfikacja z dobrym miejscem do życia
to coś więcej niż chwilowa moda
czy nieco trwalszy patriotyzm lokalny.
To świadomy wybór ludzi.
Oni każdego dnia tworzą najcenniejszy kapitał wyjątkowego i fascynującego Krakowa.
Miasta królów, noblistów, naukowców i świętych.”

Dostojewski napisał (a wielu mądrych i dobrych ludzi to powtarzało), że piękno zbawi świat. Wyobrażam sobie, że trzeba to mieszkańcom pięknego Krakowa powtarzać i przypominać, bo wydaje się, że czasami uważają, że wystarczy by Kraków był ładny. Ale przecież miasto to nie tylko zabytki i turyści. To przede wszystkim piękni mieszkańcy: mili, uprzejmi, otwarci, uśmiechający się życzliwie do obcych na ulicy czy w tramwaju. Takie piękno promienieje, nie trzeba go propagować w mediach czy przewodnikach; ono po prostu jest zaraźliwe.
Jan Andrzej Kłoczowski OP – dominikanin, teolog, profesor filozofii

Wiedeń i Kraków od lat intensywnie współpracują. Cieszymy się, że Kraków jako „inteligentne miasto przyszłości” w ramach swojej nowej Strategii Rozwoju 2030 postawił sobie za cel – tak jak i Wiedeń – szukanie najlepszych rozwiązań dla mieszkańców. Bo smart city oznacza też zaoferowanie mieszkańcom jak najlepszej jakości życia.

Dr. Michael Häupl – Burmistrz i Naczelnik Kraju Związkowego Wiednia

OBSZAR V: Kapitał społeczny

CEL STRATEGICZNY V: Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • budowanie wspólnoty podzielanych wartości i celów („Miasto jako dobro wspólne”),
 • wzmocnienie poczucia wspólnotowości mieszkańców Krakowa,
 • zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem, wynikające z poczucia wspólnoty obywatelskiej,
 • przyciąganie nowych mieszkańców, dla których ważne jest poczucie wspólnotowości i obywatelskości.
Kraków dzisiaj

 • 85% mieszkańców deklaruje bycie przywiązanymi do Krakowa.
 • 82% mieszkańców deklaruje bycie dumnymi z życia w Krakowie.
 • 50% mieszkańców deklaruje zainteresowanie sprawami miasta.
 • Jednocześnie tylko 56% mieszkańców czuje się dumnymi z życia w swojej dzielnicy, co oznacza niższy poziom identyfikacji z dzielnicami
 • 26% mieszkańców twierdzi, że większości ludzi można ufać, jednakże równocześnie aż 72% mieszkańców wyraża zaufanie do swoich sąsiadów (na podstawie badania „Barometr Krakowski 2016”).
 • Frekwencja w pierwszej turze samorządowych wyborów na urząd Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r. wyniosła niecałe 42%.
 • W Budżecie Obywatelskim głosowało w 2017 r. 5% mieszkańców Krakowa.
 • W Krakowie aktywnie działa 4 500 organizacji pozarządowych.
 • Na realizację zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w 2016 r. wydatkowano ponad 74 mln zł, co stanowiło blisko 2% środków przeznaczanych na realizację wszystkich zadań Miasta.

CEL OPERACYJNY V.1: Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • budowanie obywatelskiego poczucia współodpowiedzialności („Moje miasto, moja sprawa”),
 • budowanie poczucia tożsamości w kategorii najbliższego sąsiedztwa,
 • rozwój systemu komunikacji społecznej pomiędzy administracją samorządową, mieszkańcami i innymi podmiotami,
 • otwieranie się instytucji miejskich (szkoły, biblioteki, instytucje kultury, siedziby rad dzielnic itp.) na organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie, tak aby odgrywały one role lokalnych centrów aktywizacji społecznej,
 • wzmocnienie współpracy rad dzielnic z mieszkańcami i innymi podmiotami,
 • wykorzystanie mediów lokalnych do upowszechniania informacji, budowania poczucia tożsamości lokalnej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Edukacja mieszkańców – zwłaszcza dzieci i młodzieży – w zakresie budowania poczucia współodpowiedzialności, więzi, wspólnoty i patriotyzmu.
 2. Rozbudowa skutecznych mechanizmów konsultacji, pozwalających mieszkańcom i organizacjom pozarządowym na współkształtowanie decyzji i polityk miejskich.
 3. Wprowadzenie mechanizmów wspierania lokalnych inicjatyw, opierających się na szerokiej partycypacji i oddolnych inicjatywach, budujących wspólnotę w skali sąsiedzkiej i osiedlowej (np. mikrogranty dla inicjatyw lokalnych).
 4. Stworzenie spójnego systemu komunikacji społecznej, obejmującego  osiedla i wspólnoty sąsiedzkie, w tym także w sposób nie wymagający umiejętności cyfrowych.
 5. Wzmocnienie instytucji miejskich (szkoły, biblioteki, domy kultury, rady dzielnic), aby efektywniej umożliwiały prowadzenie aktywności społecznych i obywatelskich.
 6. Zwiększenie kompetencji gremiów doradczych, takich jak: Młodzieżowa Rada Krakowa, Rada Krakowskich Seniorów, Komisje Dialogu Obywatelskiego.
 7. Rozszerzenie funkcji i kompetencji Rad Dzielnic w kierunku pełniejszej reprezentacji potrzeb społeczności lokalnych.
 8. Zapewnienie lepszej integracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym poprzez organizowanie placówek dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Programy strategiczne:

 • Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej (planowany)
 • Program Rozwoju Dzielnic (planowany)
 • Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
 • Program rehabilitacji zabudowy blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pn. Młody Kraków
 • Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

Projekty strategiczne:

 • Centrum Obywatelskie (kontynuacja)
 • Budżet Obywatelski (kontynuacja)

 

CEL OPERACYJNY V.2: Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych)

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • profesjonalizację działalności organizacji społecznych (pozarządowych),
 • zapewnienie przejrzystych procedur partycypacyjnych i dostępności do danych publicznych,
 • budowanie zaufania i przyjaznej atmosfery dla organizacji społecznych i aktywności obywatelskiej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wspieranie przez Miasto działalności organizacji społecznych na rzecz wzrostu aktywności obywateli.
 2. Wspieranie działań zmierzających do profesjonalizacji sektora organizacji społecznych.
 3. Wspieranie niesformalizowanych ruchów miejskich, poprzez m.in. zapraszanie do debat, konsultacji.
 4. Promowanie idei wolontariatu w różnych grupach społecznych.
Programy strategiczne:

 • Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi
 • Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej (planowany)

 

CEL OPERACYJNY V.3: Spójność społeczna

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • budowanie miasta równych szans, o równym dostępie do jego zasobów i oferty („prawo do Miasta”),
 • budowanie wizerunku miasta przyjaznego rodzinie z dziećmi,
 • aktywizację osób starszych, w tym rozwój tzw. srebrnej gospodarki (silver economy),
 • włączenie społeczne wszystkich grup mogących mieć trudności w adaptacji  i pełnym uczestniczeniu w życiu miasta, także przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na: płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i wykluczenie ekonomiczne.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Wspieranie inicjatyw samopomocowych  mieszkańców.
 2. Realizacja programów przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego.
 3. Realizacja programów integracji społecznej, międzypokoleniowej i międzykulturowej.
 4. Promowanie modelu rodziny z dziećmi, rodziny wielopokoleniowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.
 5. Prowadzenie cyklicznych programów aktywizujących rodziny z dziećmi, w oparciu o centra kultury, młodzieżowe domy kultury, Kluby Rodzica, muzea, biblioteki i inne przestrzenie wielofunkcyjne.
 6. Wspieranie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz dążenie do zapewnienia  ciągłości  życia zawodowego osób starszych.
 7. Rozwijanie i dostosowywanie usług publicznych, infrastruktury technicznej i systemów informacji do potrzeb osób starszych.
 8. Wspieranie cudzoziemców i migrantów w asymilacji i funkcjonowaniu w mieście.
Polityki:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa
 • Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków

Programy strategiczne:

 • Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych
 • Program „Otwarty Kraków”
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków
 • Program rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków
 • Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Gminy Miejskiej Kraków

Projekty strategiczne:

 • Kontynuacja i rozwinięcie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+
 • Organizacja Klubów rodziców (wraz z infrastrukturą, w tym place zabaw) jako miejsc integracji rodzin z dziećmi
 • Kontynuacja i rozwinięcie projektu pn. Kraków dla Rodziny „N”