OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

Zarządzanie miastem

„Nowocześnie zarządzana metropolia opiera się na przejrzystości działania i efektywności realizowanych strategii; łączy partycypację obywatelską
z profesjonalną administracją.
Dzisiaj nie wystarczy być aktywnym, trzeba być zdeterminowanym i sercem czuć Kraków.
Tylko niektórzy potrafią te obszary łączyć. Właśnie tak chcemy zarządzać Krakowem przyszłości.”

„Rozwój milionowej metropolii musi zostać oparty na dobrym prawie. Potencjał rozwojowy Krakowa osłabia dziś nieadekwatna do współczesnych wyzwań legislacja i centralistyczna polityka państwa. Celem strategicznym polityki miejskiej winno być więc wzmocnienie pozycji ustrojowej Krakowa.”
prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury

W świecie nowoczesnych technologii bardzo często mówi się o tzw. „smart cities”, Ja mam wrażenie, że Kraków jest właśnie takim „smart city” już od ponad 760 lat. Niezwykła harmonia kultury, nauki, biznesu, a także otwartość na innych przy jednoczesnej dbałości o pielęgnowanie wartości. To jest prawdziwa cecha smart.
Jakub Krzych- współzałożyciel i lider firmy Estimote Inc

OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

CEL STRATEGICZNY VI: Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • partycypację obywatelską w procesach zarządzania miastem,
 • sprawną i przejrzystą koordynację realizowanych w mieście polityk publicznych,
 • wysoką jakość świadczonych usług publicznych,
 • racjonalną gospodarkę przestrzenną godzącą różne interesy.
Kraków dzisiaj

 • Wiarygodność kredytowa Krakowa (rating), została oceniona przez agencję Standard & Poor’s w 2016 r. na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. To najwyższa możliwa ocena dla miasta (ocena dla miasta nie może być wyższa od oceny dla kraju).
 • W 2017 r. budżet Miasta Krakowa wyniósł ponad 4 mld zł, co oznacza wzrost o około miliard zł w ciągu 5 lat.
 • Dług publiczny Krakowa (relacja zadłużenia do dochodów) wyniósł w 2016 r. 47,8%, co plasuje nas na średniej pozycji w porównaniu z dużymi miastami w Polsce.
 • Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Krakowa i spółek miejskich w 2016 r. wyniosły łącznie ponad 980 mln zł (w tym spółki miejskie: 443 mln zł).
 • Wydatki inwestycyjne dzielnic w 2016 r. wyniosły ponad 13 mln zł. W ciągu ostatnich 5 lat (od 2012) wydatki te wyniosły w sumie ponad 62 mln zł.
 • W 2016 r. pozyskano bezzwrotne środki zagraniczne łącznie w kwocie 393 mln zł (przez budżet miasta i spółki miejskie).
 • W ramach regularnie, od 11 lat prowadzonego badania, ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta z każdym rokiem rosła i obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie – 4,25 – w skali 1 – 5 (2016r.).
 • Gmina Miejska Kraków udostępnia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opisy 684 usług publicznych z możliwością pobrania i wydrukowania formularzy wniosków. Z tej liczby 104 usługi Urzędu Miasta można załatwić w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu, w tym: 49 – w całości drogą elektroniczną, a 55 – częściowo (możliwe jest elektroniczne złożenie wniosku).

CEL OPERACYJNY VI.1: Przyjazna i sprawna administracja

Realizacja celu ukierunkowana jest na wzrost jakości i poczucia satysfakcji klientów z poziomu świadczonych usług publicznych, co obejmuje:

 • profesjonalizm, kompetencje (w tym również społeczne) pracowników administracji publicznej,
 • dostępność usług świadczonych również drogą elektroniczną,
 • przejrzystość w realizacji usług,
 • otwartość samorządu na klienta (mieszkańca i inwestora).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Doskonalenie formy obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, w tym e-usług.
 2. Ułatwianie dostępu do informacji publicznej.
 3. Wzmacnianie potencjału pracowników administracji samorządowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania wobec administracji samorządowej.
 4. Rozwijanie i integrowanie systemów teleinformatycznych pomiędzy jednostkami administracji oraz ułatwianie  dostępu do usług informatyczno-technologicznych, w tym systemów informacji przestrzennej (GIS).
 5. Powiększenie zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
Programy strategiczne:

 • Program Strategiczny Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (planowany)

 Projekty strategiczne:

 • Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa
 • Rozwój Strategii Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM)
 • Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kraków oraz nowoczesnych serwisów elektronicznych

CEL OPERACYJNY VI.2: Wysoka jakość strategicznego zarządzania miastem

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • budowanie wizerunku Krakowa jako dobrego przykładu smart city,
 • upowszechnianie zarządzania strategicznego w zakresie realizacji polityk publicznych,
 • zapewnienie spójności działań podejmowanych zarówno w ramach SRK 2030, jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
 • zintegrowane zarządzanie zużyciem mediów w gminnych budynkach użyteczności publicznej,
 • zintegrowane zarządzanie infrastrukturą komunalną,
 • włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Ochrona i dbałość o ład przestrzenny poprzez planowanie przestrzenne.
 2. Integracja planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego oraz planowania sieci transportowych.
 3. Wdrożenie spójnego systemu decyzyjnego w administracji samorządowej wynikającego z SRK 2030.
 4. Kontynuacja procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy i dostępną wiedzę, z uwzględnieniem w planowaniu oceny skutków i rezultatów.
 5. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii udostępniania danych (open data) dla budowy inteligentnego miasta (smart city).
 6. Systemowe włączanie podmiotów spoza administracji samorządowej do procesów zarządczych i budowanie z nimi sieci współpracy.
 7. Dywersyfikowanie źródeł finansowania działalności i rozwoju jednostek administracji samorządowej (w tym intensyfikowanie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych).
 8. Wprowadzenie działań zmierzających do deglomeracji ruchu turystycznego poza ścisłe centrum miasta.
 9. Ocenianie i uwzględnianie wpływu masowego ruchu turystycznego w procesie planowania przez Miasto przedsięwzięć i programów strategicznych.
Polityki:

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Program Strategiczny Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi

 Projekty strategiczne:

 • Rozwinięcie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)
 • Upowszechnienie otwartych systemów dostępu do informacji publicznych (Open Data)
 • Zorganizowanie ośrodka badań o mieście i metropolii
 • Rozwój Strategii Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM)
 • Prowadzenie badań opinii społecznej