OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

Zarządzanie miastem

„Nowocześnie zarządzana metropolia opiera się na przejrzystości działania i efektywności realizowanych strategii; łączy partycypację obywatelską
z profesjonalną administracją.
Dzisiaj nie wystarczy być aktywnym, trzeba być zdeterminowanym i sercem czuć Kraków.
Tylko niektórzy potrafią te obszary łączyć. Właśnie tak chcemy zarządzać Krakowem przyszłości.”

OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

CEL STRATEGICZNY VI: Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Czynniki określające smart city wpisujące się w obszar: Gospodarka (smart economy), Kapitał Ludzki i Społeczny (smart people), Jakość Życia (smart living), Mobilność (smart mobility), Środowisko Naturalne (smart environment), Zarządzanie (smart governance).
Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • partycypację obywatelską w procesach zarządzania miastem,
 • koordynację realizowanych w mieście polityk publicznych,
 • wysoką jakość świadczonych usług publicznych,
 • racjonalną gospodarkę przestrzenną godzącą różne interesy.

CEL OPERACYJNY VI.1: Przyjazna i sprawna administracja

Realizacja celu ukierunkowana jest na wzrost jakości i poczucia satysfakcji klientów z poziomu świadczonych usług publicznych, co obejmuje:

 • profesjonalizm, kompetencje (w tym również społeczne) pracowników administracji publicznej,

 • dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • przejrzystość w realizacji usług,

 • otwartość samorządu na klienta (mieszkańca i inwestora).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

VI.1.1

Rozwój i integracja systemów umożliwiających załatwianie usług i procedur drogą elektroniczną (e-usługi) Projekty strategiczne:

 • Wdrożenie i rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK
 • Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP)
 • Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej (WPF)
 • Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kraków
 • „Barometr Krakowski”
 • Budżet obywatelski

VI.1.2

Doskonalenie form obsługi klientów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

VI.1.3

Doskonalenie form dostępu do informacji publicznej dla mieszkańców i klientów GMK

VI.1.4

Poprawa dostępu do usług informatyczno-technologicznych dla mieszkańców

VI.1.5

Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji i danych pomiędzy jednostkami GMK

VI.1.6

Komunikacja społeczna przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi (rozwiązania przy budżecie obywatelskim)

CEL OPERACYJNY VI.2: Wysoka jakość strategicznego zarządzania miastem

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastem – wypracowywanie rozwiązań na drodze konsensusu społecznego, opartych na systemach teleinformatycznych,

 • budowanie wizerunku Krakowa jako dobrego przykładu smart city,stosowanie i upowszechnianie zarządzania strategicznego w zakresie realizacji polityk publicznych,

 • zapewnienie spójności działań podejmowanych zarówno w ramach SRK 2030, jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,

 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym narzędzi ICT, w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

VI.2.1

Rozwój procedur i narzędzi teleinformatycznych do konsultacji społecznych umożliwiających włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastem Projekty strategiczne:

 • Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)
 • Open Data System – Otwarte systemy dostępu do informacji publicznych
 • Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP)
 • Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informatycznego (SIM + bazy danych)

 

VI.2.2

Budowa i rozwój narzędzi do udostępniania danych dla mieszkańców

VI.2.3

Monitorowanie i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych prowadzone we współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi

VI.2.4

Kreowanie i wspieranie rozwiązań inteligentnego miasta (smart city)

VI.2.5

Rozwój i koordynacja planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w Gminie Miejskiej Kraków

VI.2.6

Realizacja strategicznych przedsięwzięć rozwojowych w oparciu o partnerską współpracę trzech sektorów

VI.2.7

Rozwój systemów informacji przestrzennej (GIS)

 

CEL OPERACYJNY VI.3: Racjonalna polityka Gminy w sferze gospodarowania zasobami przestrzennymi

Realizacja celu ukierunkowana jest na kształtowanie ładu przestrzennego, stanowiącego podstawę dla rozwoju Krakowa, przede wszystkim w zakresie jakości życia i rozwoju gospodarczego miasta, tak aby było ono przyjazne wszystkim uczestnikom życia społeczno-gospodarczego.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

VI.3.1

Powiększenie zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne i mieszkaniowe Polityki:

 • Gospodarowanie mieniem gminy (WPF)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń
 • Program pozyskiwania mieszkań
 • Program tworzenia i ochrony parków rzecznych
 • Gospodarowanie mieniem miasta (WPF)
 • Program cmentarnictwa (WPF)
 • Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej (WPF)

VI.3.2

Prowadzenie aktywnego marketingu w zakresie oferty inwestycyjnej

VI.3.3

Efektywne wykorzystanie narzędzi gospodarowania przestrzennego: rezerwy i aporty terenowe, wykup terenów itp.

VI.3.4

Lobbing na rzecz zmian prawodawstwa w zakresie planowania przestrzennego i gospodarczego

VI.3.5

Działania w kierunku aktywizacji społeczno-gospodarczej
i przestrzennej (propozycja – warsztat 9.02)

 

CEL OPERACYJNY VI.4: Atrakcyjność inwestycyjna Krakowa

Realizacja celu ukierunkowana jest na tworzenie warunków dla lokowania inwestycji, przy uwzględnieniu lokalnych potencjałów: ludzkich (intelektualnych), naukowych, kooperacyjnych itp., oraz mogących wpisać się w lukę rynkową w skali gospodarki globalnej.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

VI.4.1

Tworzenie i promowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej

Polityki:

 • Polityka gospodarowania mieniem gminy (WPF)

Projekty strategiczne:

 • Platforma informacyjna dla inwestorów w ramach miejskich serwisów internetowych
 • Strategiczne projekty miejskie: Kraków – Nowa Huta Przyszłości
 • Przygotowanie terenów dla realizacji projektów strategicznych (Balice, Płaszów –Rybitwy)
 • Gospodarowanie mieniem miasta (WPF)
 • Open Data System – Otwarte systemy dostępu do informacji publicznych

VI.4.2

Przygotowywanie terenów pod inwestycje

VI.4.3

Efektywna działalność Centrum Obsługi Inwestora

VI.4.4

Rozwój otwartych systemów dostępu do informacji publicznych – Open Data