OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

Zarządzanie miastem

„Nowocześnie zarządzana metropolia opiera się na przejrzystości działania i efektywności realizowanych strategii; łączy partycypację obywatelską
z profesjonalną administracją.
Dzisiaj nie wystarczy być aktywnym, trzeba być zdeterminowanym i sercem czuć Kraków.
Tylko niektórzy potrafią te obszary łączyć. Właśnie tak chcemy zarządzać Krakowem przyszłości.”

OBSZAR VI: Zarządzanie miastem

CEL STRATEGICZNY VI: Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • partycypację obywatelską w procesach zarządzania miastem,
 • sprawną i przejrzystą koordynację realizowanych w mieście polityk publicznych,
 • wysoką jakość świadczonych usług publicznych,
 • racjonalną gospodarkę przestrzenną godzącą różne interesy.
Kraków dzisiaj

 • Wiarygodność kredytowa Krakowa (rating), została oceniona przez agencję Standard & Poor’s w 2016 r. na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. To najwyższa możliwa ocena dla miasta (ocena dla miasta nie może być wyższa od oceny dla kraju).
 • W 2017 r. budżet Miasta Krakowa wyniósł ponad 4 mld zł, co oznacza wzrost o około miliard zł w ciągu 5 lat.
 • Dług publiczny Krakowa (relacja zadłużenia do dochodów) wyniósł w 2016 r. 47,8%, co plasuje nas na średniej pozycji w porównaniu z dużymi miastami w Polsce.
 • Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Krakowa i spółek miejskich w 2016 r. wyniosły łącznie ponad 980 mln zł (w tym spółki miejskie: 443 mln zł).
 • Wydatki inwestycyjne dzielnic w 2016 r. wyniosły ponad 13 mln zł. W ciągu ostatnich 5 lat (od 2012) wydatki te wyniosły w sumie ponad 62 mln zł.
 • W 2016 r. pozyskano bezzwrotne środki zagraniczne łącznie w kwocie 393 mln zł (przez budżet miasta i spółki miejskie).
 • W ramach regularnie, od 11 lat prowadzonego badania, ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta z każdym rokiem rosła i obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie – 4,25 – w skali 1 – 5 (2016r.).
 • Gmina Miejska Kraków udostępnia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opisy 684 usług publicznych z możliwością pobrania i wydrukowania formularzy wniosków. Z tej liczby 104 usługi Urzędu Miasta można załatwić w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu, w tym: 49 – w całości drogą elektroniczną, a 55 – częściowo (możliwe jest elektroniczne złożenie wniosku).

CEL OPERACYJNY VI.1: Przyjazna i sprawna administracja

Realizacja celu ukierunkowana jest na wzrost jakości i poczucia satysfakcji klientów z poziomu świadczonych usług publicznych, co obejmuje:

 • profesjonalizm, kompetencje (w tym również społeczne) pracowników administracji publicznej,
 • dostępność usług świadczonych również drogą elektroniczną,
 • przejrzystość w realizacji usług,
 • otwartość samorządu na klienta (mieszkańca i inwestora).

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Doskonalenie formy obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, w tym e-usług.
 2. Ułatwianie dostępu do informacji publicznej.
 3. Wzmacnianie potencjału pracowników administracji samorządowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania wobec administracji samorządowej.
 4. Rozwijanie i integrowanie systemów teleinformatycznych pomiędzy jednostkami administracji oraz ułatwianie  dostępu do usług informatyczno-technologicznych, w tym systemów informacji przestrzennej (GIS).
 5. Powiększenie zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
Programy strategiczne:

 • Program Strategiczny Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (planowany)

 Projekty strategiczne:

 • Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa
 • Rozwój Strategii Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM)
 • Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kraków oraz nowoczesnych serwisów elektronicznych

CEL OPERACYJNY VI.2: Wysoka jakość strategicznego zarządzania miastem

Realizacja celu ukierunkowana jest na:

 • budowanie wizerunku Krakowa jako dobrego przykładu smart city,
 • upowszechnianie zarządzania strategicznego w zakresie realizacji polityk publicznych,
 • zapewnienie spójności działań podejmowanych zarówno w ramach SRK 2030, jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
 • zintegrowane zarządzanie zużyciem mediów w gminnych budynkach użyteczności publicznej,
 • zintegrowane zarządzanie infrastrukturą komunalną,
 • włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.

DZIAŁANIA KLUCZOWE

POLITYKI / PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

 1. Ochrona i dbałość o ład przestrzenny poprzez planowanie przestrzenne.
 2. Integracja planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego oraz planowania sieci transportowych.
 3. Wdrożenie spójnego systemu decyzyjnego w administracji samorządowej wynikającego z SRK 2030.
 4. Kontynuacja procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy i dostępną wiedzę, z uwzględnieniem w planowaniu oceny skutków i rezultatów.
 5. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii udostępniania danych (open data) dla budowy inteligentnego miasta (smart city).
 6. Systemowe włączanie podmiotów spoza administracji samorządowej do procesów zarządczych i budowanie z nimi sieci współpracy.
 7. Dywersyfikowanie źródeł finansowania działalności i rozwoju jednostek administracji samorządowej (w tym intensyfikowanie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych).
 8. Wprowadzenie działań zmierzających do deglomeracji ruchu turystycznego poza ścisłe centrum miasta.
 9. Ocenianie i uwzględnianie wpływu masowego ruchu turystycznego w procesie planowania przez Miasto przedsięwzięć i programów strategicznych.
 10. Koordynowanie relacji pomiędzy turystyką masową i kwalifikowaną (np. biznesową, medyczną, kulturową), z uwzględnieniem różnic
Polityki:

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

Programy strategiczne:

 • Program Strategiczny Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (planowany)
 • Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi

 Projekty strategiczne:

 • Rozwinięcie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)
 • Upowszechnienie otwartych systemów dostępu do informacji publicznych (Open Data)
 • Zorganizowanie ośrodka badań o mieście i metropolii
 • Rozwój Strategii Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM)
 • Prowadzenie badań opinii społecznej