Konteksty Strategii Rozwoju Krakowa 2030

W procesie tworzenia Strategii Rozwoju Krakowa 2030, uwzględniając lokalną specyfikę, przyjęto najbardziej kompleksową koncepcję smart city, w której wyszczególnia się sześć czynników rozwoju miasta: smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, smart governance. Podejście to po raz pierwszy zostało zaproponowane przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu 1 w ramach opracowanego europejskiego rankingu miast inteligentnych (European smart cities). Badania te zrealizowane w roku 2007 stały się podstawą dla dalszego kształtowania koncepcji smart city i znalazły odzwierciedlenie m.in. w dokumentach Unii Europejskiej 2. Warto zaznaczyć, że sama idea miast inteligentnych wpisuje się w szerszą koncepcję rozwoju przyjętą przez Unię Europejską 3,  jaką jest tzw. inteligentny rozwój, który w odniesieniu do miast definiuje się jako rozwój pozwalający uniknąć wzrostu kosztów oraz wspierający te zasoby rozwojowe miasta, którymi jest ono w stanie konkurować o nowe inwestycje oraz mieszkańców 4.

Nawiązując do przedstawionych koncepcji, SRK 2030 definiuje ideę smart city następująco:

  • Gospodarka (smart economy) – inteligentna gospodarka powinna: opierać się na przemyśle high-tech i sektorze B+R, gdzie powinna znaleźć zatrudnienie znacząca część zasobów pracy (pow. 20%), dysponować rozwiniętymi przestrzeniami biznesowymi generującymi rozwój branż kreatywnych, wykazywać się innowacyjnością, elastycznością rynku pracy oraz efektywną współpracą nauki i biznesu.
  • Kapitał ludzki i społeczny (smart people) – inicjatorami zmian w mieście powinni być mieszkańcy, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście.
  • Jakość życia (smart living) – miasto inteligentne daje swoim mieszkańcom przyjazne miejsce do życia, w szczególności przez zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych (w tym usług świadczonych on-line), wysokiej jakości edukacji, ochrony zdrowia i opieki nad ludźmi starszymi, nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz atrakcyjnej oferty kulturalnej i zagospodarowania czasu wolnego, a także dbałości o stan środowiska naturalnego oraz tereny zielone.
  • Mobilność (smart mobility) – miasto powinno posiadać zintegrowany i bezpieczny system transportowy wykorzystujący rozwiązania sektora ICT. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze miasto powinno być gigantyczną siecią powiązań o dużej szybkości, łączących wszystkie jego zasoby.
  • Środowisko naturalne (smart environment) – miasto inteligentne optymalizuje zużycie energii, między innymi przez wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, prowadzi działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska, a gospodarka zasobami miasta oparta jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem infrastruktury opartej o nowoczesne technologie.
  • Zarządzanie (smart governance) – przez inteligentne zarządzanie rozumie się zarządzanie publiczne, w którym istotną rolę odgrywają: kompetencje, współpraca z ekspertami, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji, transparentność działania oraz wysoka jakość i dostępność usług publicznych. Kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma dostępność inteligentnej infrastruktury wykorzystującej nowe technologie. Wymaga to stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem, uwzględniającego uczestnictwo wszystkich użytkowników miasta w realizacji celów smart city oraz efektywnej współpracy sektora publicznego i prywatnego.

1Badania prowadzone były przez: Regional Science at the Vienna University of Technology we współpracy z  OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies at the Delft University of Technology oraz The Department of Geography at University of Ljubljana.

2 M.in. Mapping Smart Cities in the EU, raport opracowany przez Parlament Europejski, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, 2014 r.

3 Wyrażoną w dokumencie Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

4 Co ważne, Unia Europejska tworzy szereg instrumentów wspierających rozwój inteligentnych miast. Wśród najważniejszych należy wymienić: Inicjatywę Inteligentnych Miast i Społeczności (Smart Cities and Communities), Platformę Interesariuszy
Miast Inteligentnych (Smart Cities Stakeholders Platform), Doroczną Konferencję Miast Inteligentnych (Annual Smart Cities Conference) oraz Porozumienie Burmistrzów (
Covenant of Mayors). Rozwój inteligentnych miast będzie możliwy w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.