MIASTO DOBRZE URZĄDZONE – pierwsze stałe seminarium miejskie

15 marca 2018

14 marca, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, odbyło się pierwsze stałe seminarium miejskie pt. ‘MIASTO DOBRZE URZĄDZONE’, będące wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy – osoby, którym bliska jest tematyka dobrego funkcjonowania miasta, akademicy, aktywiści miejscy, urzędnicy oraz studenci – dyskutowali o mieście w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i sprawowania władzy.

Krakowskie ośrodki naukowe reprezentowali: prof. dr hab. Anna Karwińska (UEK), dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (UJ), dr Michał Dulak (UJ), dr Michał Kudłacz (UEK), a Wydział Rozwoju Miasta z-ca dyr. Jacek Woźniak (UMK).

Punktem wyjścia dla debaty była nowo uchwalona „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”. To podstawowy i najważniejszy dokument w procesie planowania przyszłości miasta do 2030 roku, i jednocześnie obywatelski pomysł na przyszłość Krakowa – w otwartych dyskusjach, warsztatach i spotkaniach roboczych brało udział ponad 1000 osób z wielu grup i środowisk.

Według Strategii, Kraków 2030 roku to lider w zakresie przedsiębiorczości opartej na kreatywności, lider w obszarze zaawansowanych usług dla biznesu poszukującego wysoko wykwalifikowanych kadr, lider w kreowaniu współczesnej kultury artystycznej, lider w obszarze jakości życia, silny ośrodek naukowy i dydaktyczny; jedno z dwóch najważniejszych miast Polski, silna europejska metropolia.

W Strategii zapisana została koncepcja zorganizowania Ośrodka Wiedzy o Mieście i Metropolii, inspirującego do dyskusji i wymiany poglądów na temat funkcjonowania Krakowa i jego metropolitalnego otoczenia. Ośrodek ma za zadanie m. in. generowanie wiedzy dostarczanej przez różne formy debaty publicznej na temat przyszłości Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Jednym z narzędzi jest – właśnie – stałe seminarium miejskie.

Kluczowe dla dyskusji pierwszego spotkania pytania zadała prof. Anna Karwińska: jak zdefiniować miasto dobrze funkcjonujące, kim są jego aktorzy, jakie kryteria przyjąć dla oceny dobrego funkcjonowania, jakie są powiązania pomiędzy sferą gospodarki, sferą społeczno-kulturową i współzarządzania.

Dr Michał Dulak spojrzał na tematykę miejską z perspektywy politologicznej. Miasto zdefiniował jako „wielopoziomowy spektakl, gdzie różni aktorzy realizują swoje interesy”, a władza publiczna w zarządzaniu miastem odgrywa istotną, ale nie jedyną rolę. Spojrzenie akcentowało też kwestię  jakości podejmowanych decyzji i skłonności władzy do prowadzenia dialogu.

Dr Michał Kudłacz zaproponował definiowanie miasta dobrze funkcjonującego poprzez jego zdolność do utrzymania i przyciągania zasobów; czyli miasto, które przede wszystkim oferuje wysokie zarobki, pojemny rynek pracy i pewność zatrudnienia.

W trakcie dyskusji prof. Marta Smagacz-Poziemska zastanawiała się, czy podniesiony w Strategii aspekt konkurencyjności miasta, jest w ogóle potrzebą i perspektywą zwykłego mieszkańca? Zwróciła uwagę na możliwą sprzeczność lub trudność w pogodzeniu dwóch oczekiwań względem miasta: jego stałego konkurowania o najwyższą pozycję między metropoliami Polski i Europy i kształtowania miasta jako miejsca przyjaznego do życia.

Jacek Woźniak – nawiązując do motta SRK 2030 – zapytał uczestników: dlaczego tu chcemy żyć i w jaki sposób chcielibyśmy urządzić Kraków, nie bazując tylko na jego genius loci (duch miasta), ale również pomnażając inne wartości?
Studenci zwracali uwagę na konieczność wspierania przez Miasto rynku pracy dla osób, które nie chcą wiązać swojej przyszłości z centrami outsourcingu i usług dla biznesu.

Dyskusja zakończyła się pytaniami o prawo własności do Krakowa i pierwszeństwo w decydowaniu o jego rozwoju – do kogo należy miasto? kto za nie odpowiada? czy ktoś powinien być bardziej uprzywilejowany w korzystaniu z miasta? – oraz o wpływ Krakowa na otoczenie i jego relacje z innymi miastami regionu. Takie tematy będą dyskutowane w trakcie kolejnych spotkań.

Seminaria mają charakter otwarty.