Strategia Rozwoju Krakowa 2030 – Konferencja prasowa

15 czerwca 2016

Strategia rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów w procesie planowania przyszłości miasta. Jest kluczowa co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze,  podejmuje, w sposób przekrojowy, najważniejsze kwestie dla polityki rozwoju miasta. Po drugie, gwarantuje spójność zarządzania miastem, ponieważ wszystkie planowane przez miasto działania, zawarte w innych programach operacyjnych, muszą być z nią uzgodnione. Po trzecie jest jedynym – obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokumentem planującym działania w perspektywie 2030 roku, co stwarza szansę na realną koordynację procesów rozwojowych.

– Od 2013 roku pracujemy nad nową strategią rozwoju Krakowa.
Do tej pory przygotowywali ją eksperci, teraz chcemy nad nią popracować w szerszym gronie. Bardzo zależy nam, aby dokument został szeroko skonsultowany z mieszkańcami, społecznikami, sferą nauki i biznesu. Abyśmy wspólnie opracowali wytyczne rozwoju naszego miasta na kolejne lata – powiedział Jacek Majchrowski.

– Jesteśmy teraz w wyjątkowym miejscu: mamy ramowy projekt strategii, który przedstawiamy do konsultacji – dziś znalazł się
on na stronie www.krakow.pl. Precyzyjnie i szczegółowo zostało tam zebrane wszystko to, co do tej pory wykonaliśmy pracując nad strategią. Teraz liczymy na zaangażowanie i współpracę mieszkańców, których zapraszamy do uczestnictwa w licznych warsztatach i spotkaniach – podkreśliła Elżbieta Koterba.

Strategia bezpośrednio wiąże w działaniach Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne, nie ma jednak bezpośredniej mocy sprawczej w stosunku do innych podmiotów (nie jest aktem prawa miejscowego), dlatego też powinna uaktywnić i wzmocnić rolę Miasta jako inicjatora przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami.

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Krakowa jest rewitalizacja.

Pod koniec 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny funkcjonowania miasta. To przede wszystkim przeniesienie ciężaru na kwestie społeczne i ekonomiczne, takie jak wykluczenie społeczne, bezrobocie czy ubóstwo, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki kładącej nacisk na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury  technicznej, budynków i przestrzeni publicznych. Innymi słowy te ostatnie stają się jedynie instrumentem osiągnięcia celu rewitalizacji, jakim są: odnowa i ożywienie oraz poprawa jakości życia na obszarze zdegradowanym.

Opracowywany dokument pokazuje aspiracje Krakowa, m.in. do bycia miastem inteligentnym oraz ważnym ośrodkiem w sieci metropolii europejskich. Jest rodzajem umowy społecznej władz samorządu miasta z mieszkańcami na rzecz rozwoju Krakowa w perspektywie 2030.

Informacje prasowe:

www.krakow.pl – Tworzymy strategię rozwoju Krakowa

Gazeta Wyborcza – Kraków w 2030 roku: nowoczesny, bogaty, bezpieczny i otwarty

Dziennik Polski – Jak zmieniać Kraków do 2030 roku? Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły

 

Nagranie z konferencji: