Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – Warsztaty część I

28 czerwca 2016

fot. UMK 2016

Warsztaty prowadzono metodą konwersacyjną worldcafe. Ich celem było wypracowanie kreatywnych pomysłów dotyczących realizacji celów opracowywanej Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Uczestnicy dyskutowali przy pięciu stolikach tematycznych (przedsiębiorczość, nauka, społeczeństwo obywatelskie, kultura i administracja). Koordynację grup zapewniali eksperci tematyczni, wsparci działaniami moderatorów technicznych. Podsumowanie stanowiła dyskusja plenarna.

Strategia rozwoju – kluczowy element w procesie planowania strategicznego miasta:

• jest zwornikiem systemu zarządzania strategicznego w mieście, co oznacza że wszystkie inne planowane przez miasto działania muszą być z nią uzgodnione i spójne.
• jest jedynym – obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokumentem planującym działania w perspektywie 2030 roku, co stwarza szansę na realną koordynację procesów rozwojowych.

Strategia oddziałuje na rozwój miasta:

• bezpośrednio wiąże w działaniach Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne (414 jednostek, roczne wydatki na poziomie 4,5 mld zł);
• nie dysponuje co prawda bezpośrednią mocą sprawczą w stosunku do innych podmiotów (nie jest aktem prawa miejscowego), tym bardziej powinna wzmacniać rolę samorządu miasta jako inicjatora i koordynatora przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami.

Partnerstwo na rzecz współpracy dla realizacji celów strategii:

Z końcem ubiegłego roku zmaterializowały się dwa niezwykle ważne konteksty i uwarunkowania prac nad Strategią: Nowa Polityka Miejska i Rewitalizacja.
Mamy świadomość, że będą one wywierały bardzo silny wpływ na politykę rozwoju miasta.
Aby Strategia była realnym narzędziem koordynującym politykę rozwoju, konieczne jest budowanie partnerstwa dla realizacji jej celów. Tylko pod tym warunkiem możemy – integrując siły i angażując do współpracy sektor obywatelski, biznes, naukę i szkolnictwo wyższe oraz innych partnerów, uzyskać zamierzony efekt.
Aktualnie rozpoczynamy finalny etap prac nad Strategią. Ich efektem ma być w szczególności wypracowanie odpowiedzi na pytanie: co my, mieszkańcy możemy zrobić dla realizacji celów Strategii?

Program Warsztatów

Prezentacje warsztatowe:

Podsumowanie warsztatów